تبیان، دستیار زندگی
می‌خور که جهان حریف جوی است آفاق ز سبزه تازه روی است بر عیش زدند ناف عالم ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

می‌خور که جهان حریف جوی است

گل

می‌خور که جهان حریف جوی استآفاق ز سبزه تازه روی است
بر عیش زدند ناف عالماکنون که بهار نافه بوی است
از زهد کنار جوی کاین وقتوقت طرب و کنار جوی است
شو خوانچه کن و چمانه در خواهزان یوسف ما که گرگ خوی است
گرگ آشتی است روز و شب راو آن بت شب و روز جنگ‌جوی است
خاقانی گفت خاک اویمجان و سر او که راست گوی است
گفتی ز سگان کیست افضلگر هست هم از سگان اوی است
خاقانی