تبیان، دستیار زندگی
ماده 75 ـ مجازات مرتكبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس یا یك میلیون ( 000/000/1) تا پنج میلیون (000/000/5 ) ریال جـزای نـقـدی و هـشت سـال مـحرومیـت از
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

فصل نهم ـ مجازات

قانون، انتخابات، مجلس

فصل نهم ـ مجازات

ماده 75 ـ مجازات مرتكبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) و (8) ماده (66)  تا سه ماه حبس یا یك میلیون ( 000/000/1) تا پنج میلیون (000/000/5 ) ریال جـزای نـقـدی و هـشت سـال مـحرومیـت از عـضویت در هیأتـهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد .

مـاده 76 ـ مجازات مرتكبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (9) ، (10) ، (11) ، (12) ، (13) ، (14) ، (15) و (18)  مـاده (66)  از شش ماه تا دو سال حبس یا سه میلیون ( 000/000/3 ) تا پانزده میلیون ( 000/000/15 ) ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد .

ماده 77 ـ مجازات مرتكبین جرائم مقرر در بند (16) ماده (66)  اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریك كننده در صورتـی كـه محار به صدق نكند همان مجازات مقرر در ماده (617) قانون مجازات اسلامی می باشد .

ماده 78 ـ مجازات مرتكبین جرائم مقرر در بند (17) ماده (66)  علاوه بر مجازات مندرج در ماده (555)  قانون مجازات اسلامی ، دوازده سـال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد .

ماده 79 ـ مجازات تخلف از مقررات مواد (11) ، (24) ، (34) ، (40) ، (53) و (60) و تبصره های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی بـه تـخلفـات اداری عـبارت اسـت از كـسر حقوق ، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه ، حداكثر تا یك سوم از یك ماه تا یك سال و یا انفصال موقت از یك ماه تا یك سال .

تبصره ـ چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضویت در هیأتهای اجرائی ، نـظـارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد .

مـاده 80 ـ مـجازات تخـلف از مـقررات مواد (57) و (58)  پرداخت پانصد هزار ( 000/500)  تا یك میلیون ( 000/000/1 ) ریال جزای نقدی می باشد .

ماده 81 ـ مجازات مرتكبین تخلف مندرج در صدر ماده (59) و تبصره (2) آن حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دومیلیون (000/000/2 ) تا ده میلیون ( 000/000/10 ) ریال می باشد و مجازات مرتكبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (59) و تبصره (1)  آن همان مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامی خواهد بود .

ماده 82 ـ مجازات تخلف از مقررات ماده (61) از یكصد هزار ( 000/100 ) تا دو میلیون (000/000/2 ) ریال جزای نقدی می باشد چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسئولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (61) استنكاف نمایند علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از یك تا سه ماه محكوم می گردند .

ماده 83 ـ مجازات مرتكبین تخلفات موضوع ماده (64) علاوه بر كیفر مقرر در قانون مطبوعات ، جزای نقدی از یك میلیون (000/000/1 ) تا پنج میلیون ( 000/000/5 ) ریال می باشد . در صورتی كه تخلف ارتكابی متضمن افترا و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهد شد .

ماده 84 ـ مـجازات مـرتكبـین تخلف مقرر در تبصره ماده (63) از پانصد هزار ( 000/500 ) تا دو میلیون ( 000/000/2 ) ریال جزای نقدی می باشد .

ماده 85 ـ مجازات مرتكبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (65) جزای نقدی از پنجاه هزار ( 000/50 ) تا یك میلیون ( 000/000/1 ) ریال می باشد .

ماده 86 ـ در كلیه مواردی كه مرتكب هر یك از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد .

ماده 87 ـ در اجرای صحیح اصل نود و نهم (99)  قانون اساسی و حفظ بی طرفی كامل ، ناظرین شورای نگهبان موظف اند در طول مدت مسئولیت خود ، بی طرفی كامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یكی از كاندیداها جرم محسوب می شود .

تبصره ـ ناظرین شورای نگهبان در صورتی كه مرتكب هر یك از جرائم مربوط به هیأتهای اجرائی و یا هیأتهای اخذ رأی شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (66)  و تبصره ماده (53) برای این هیأتها ، محكوم می گردند .

ماده 88 ـ مجازاتهای این فصل به انواع مذكور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذكور در این قانون و یا مجازاتی كه برای این تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) مصوب 2/3/1375  مقرر گردیده محكوم نماید .

                                                                   منبع: مجموعه قوانین