تبیان، دستیار زندگی
مـاده 56 ـ فـعالیـت تبـلیغـات انتـخاباتـی نامزدهای نماینـدگـی هشـت روز قــبل از روز اخذ رأی ( مرحله اول و دوم ) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

فصل ششم ـ تبلیغات

قانون، انتخابات، مجلس

فصل ششم ـ تبلیغات

مـاده 56 ـ فـعالیـت تبـلیغـات انتـخاباتـی نامزدهای نماینـدگـی هشـت روز قــبل از روز اخذ رأی ( مرحله اول و دوم ) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت .

ماده 57 ـ استفاده از هر گونه پلاكارد ، پوستر ، دیوار نویسی و كاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن باستثنای عكس برای تراكت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد .

متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محكوم می گردند .

تبصره ـ اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرك كتبی مربوط بـه امـضـای آنـان تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد .

ماده 58 ـ هیچ كس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را كه در محلهای مجاز الصاق گردیـده در زمـان قـانـونی تبـلیغـات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتكب جرم محسوب می شود .

ماده 59 ـ انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولـتی دارد و فـعالـیت كـارمـنـدان در سـاعـات اداری و هـمچـنین استـفاده از وسـایل و سایر امكانات وزارتخانه ها و ادارات ، شركتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها وشـركتها و سـازمانـهای وابسته به آنها و نهادها و مـؤسساتی كه از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می كنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته می شود .

تبصره 1 ـ مؤسسات و نهادهایی كه دارایی آنان از اموال عمومی است ، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می باشند .

تبصره 2 ـ نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها ، وزارتخانه ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده ، حق تبلیغ برای نـامـزدهای انتخـاباتـی را ولـو بـه صورت درج آگهی ندارند .

ماده 60 ـ اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یك از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت .

ماده 61 ـ هرگونه الصاق و نصب اعلامیه ، عكس ،  پوستر و بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور كلی ممنـوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفین را جلب و به مقامات قضایی تحویل نمایند . استنكاف از این وظیفه جرم محسوب می شود .

ماده 62 ـ هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثـبت نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحا گردد .

مـاده 63 ـ ستـادهـای تبـلیغات انتخاباتی تنها در مراكز بخشها ، شهرها و شهرستانـها دایر می گردد در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یك محل به عنوان ستاد انتخاباتی می تواند دایر گردد . در مواردی كه یك منطقه ، چند عنوان از عناوین فوق الذكر را داشته باشد در حكم یك عنوان می باشد .

تبصره 1 ـ ستاد تبلیغات انتخابات ، مركزی است كه فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها ، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد .

تبصره 2 ـ تشكیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است .

ماده 64 ـ مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج كنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند كه دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مكلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشد . در صورتی كه آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مكلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود . انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید .

ماده 65 ـ داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتك حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد .

                                                            منبع: مجموعه قوانین