بازی چی از چوبه؟
بازی چی از چوبه؟
بازی چی از چوبه؟
در این بازی آموزشی، دانش آموزان مقطع دبستان به خوبی وسایل چوبی را خواهند شناخت و همچین از نحوه ساخت این وسایل آشنا خواهند شد. ...
تفریق اعداد اعشاری
تفریق اعداد اعشاری
تفریق اعداد اعشاری
هدف بازی تمرین تفریق اعداد اعشاری است....
کسر و اعشار
کسر و اعشار
کسر و اعشار
هدف بازی، مقایسه اعداد اعشاری و کسری است....
بازی کسرها و درصد
بازی کسرها و درصد
بازی کسرها و درصد
در این بازی آموزشی، دانش آموزان مقطع دبستان و متوسطه اول با مفهوم کسرها و درصدهای معادل و شکل کسری آشنا می شوند.
بازی هم فاصله ها در سه مرحله
بازی هم فاصله ها در سه مرحله
بازی هم فاصله ها در سه مرحله
خانه ها را دو به دو به هم وصل کنید طوری که پاره خط های استفاده شده فقط دو طول متفاوت داشته باشند. به مثال حل شده دقت کنید، پاره خط های هم رنگ طول برابر دارند. ...
بازی هم فاصله ها(3)
بازی هم فاصله ها(3)
بازی هم فاصله ها(3)
خانه ها را دو به دو به هم وصل کنید طوری که پاره خط های استفاده شده فقط دو طول متفاوت داشته باشند. به مثال حل شده دقت کنید، پاره خط های هم رنگ طول برابر دارند. ...
بازی هم فاصله ها(2)
بازی هم فاصله ها(2)
بازی هم فاصله ها(2)
خانه ها را دو به دو به هم وصل کنید طوری که پاره خط های استفاده شده فقط دو طول متفاوت داشته باشند. به مثال حل شده دقت کنید، پاره خط های هم رنگ طول برابر دارند. ...
بازی هم فاصله ها(1)
بازی هم فاصله ها(1)
بازی هم فاصله ها(1)
خانه ها را دو به دو به هم وصل کنید طوری که پاره خط های استفاده شده فقط دو طول متفاوت داشته باشند. به مثال حل شده دقت کنید، پاره خط های هم رنگ طول برابر دارند. ...
بازی مرکز تقارن در سه مرحله
بازی مرکز تقارن در سه مرحله
بازی مرکز تقارن در سه مرحله
مانند مثال حل شده، هر جدول را به چند ناحیه طوری تقسیم کنید که در هر ناحیه یک دایره کوچک قرار بگیرد و این دایره کوچک ، مرکز تقارن آن ناحیه باشد . اگر یک مربع عضو یک ناحیه باشد ، قرینه آن مربع نسبت به مرکز تقارن هم باید عضو آن ناحیه باشد. ...
مرکز تقارن(3)
مرکز تقارن(3)
مرکز تقارن(3)
مانند مثال حل شده، هر جدول را به چند ناحیه طوری تقسیم کنید که در هر ناحیه یک دایره کوچک قرار بگیرد و این دایره کوچک ، مرکز تقارن آن ناحیه باشد . اگر یک مربع عضو یک ناحیه باشد ، قرینه آن مربع نسبت به مرکز تقارن هم باید عضو آن ناحیه باشد. ...
مرکز تقارن(2)
مرکز تقارن(2)
مرکز تقارن(2)
مانند مثال حل شده، هر جدول را به چند ناحیه طوری تقسیم کنید که در هر ناحیه یک دایره کوچک قرار بگیرد و این دایره کوچک ، مرکز تقارن آن ناحیه باشد . اگر یک مربع عضو یک ناحیه باشد ، قرینه آن مربع نسبت به مرکز تقارن هم باید عضو آن ناحیه باشد. ...
مرکز تقارن(1)
مرکز تقارن(1)
مرکز تقارن(1)
مانند مثال حل شده، هر جدول را به چند ناحیه طوری تقسیم کنید که در هر ناحیه یک دایره کوچک قرار بگیرد و این دایره کوچک ، مرکز تقارن آن ناحیه باشد . ...
بازی مارهای چمنزار(3)
بازی مارهای چمنزار(3)
بازی مارهای چمنزار(3)
در هر معما یک یا چند مار در چمنزار مخفی شده اند که شما باید به کمک راهنمای معما آن ها را پیدا کنید. کنار هر معما تعداد و طول مارها مشخص شده است ولی اگر به جای یکی از این دو عدد علامت سوال آمده باشد ، علامت سوال هر عددی می تواند باشد . ...
بازی مارهای چمنزار در سه مرحله
بازی مارهای چمنزار در سه مرحله
بازی مارهای چمنزار در سه مرحله
در هر معما یک یا چند مار در چمنزار مخفی شده اند که شما باید به کمک راهنمای معما آن ها را پیدا کنید. کنار هر معما تعداد و طول مارها مشخص شده است ولی اگر به جای یکی از این دو عدد علامت سوال آمده باشد ، علامت سوال هر عددی می تواند باشد . ...
بازی مارهای چمنزار(2)
بازی مارهای چمنزار(2)
بازی مارهای چمنزار(2)
اعداد سمت راست سطرها و پایین ستون ها ، تعداد مربع های آن سطر یا ستون است که توسط مارها اشغال شده است . ...
بازی مارهای چمنزار(1)
بازی مارهای چمنزار(1)
بازی مارهای چمنزار(1)
در هر معما یک یا چند مار در چمنزار مخفی شده اند که شما باید به کمک راهنمای معما آن ها را پیدا کنید. کنار هر معما تعداد و طول مارها مشخص شده است ولی اگر به جای یکی از این دو عدد علامت سوال آمده باشد ، علامت سوال هر عددی می تواند باشد . ...
بازی شبه جزیره در سه مرحله
بازی شبه جزیره در سه مرحله
بازی شبه جزیره در سه مرحله
هر ناحیه یک جزیره است که باید به کمک پل های عمودی و افقی به جزیره های دیگر متصل شود پل ها نباید یکدیگر را قطع کنند و از جاهایی که علامت آب دارد نباید عبور کنند . یک شرط بسیار مهم این است که بین هر دو جزیره فقط یک مسیر باید وجود داشته باشد. ...
بازی شبه جزیره(3)
بازی شبه جزیره(3)
بازی شبه جزیره(3)
هر ناحیه یک جزیره است که باید به کمک پل های عمودی و افقی به جزیره های دیگر متصل شود پل ها نباید یکدیگر را قطع کنند و از جاهایی که علامت آب دارد نباید عبور کنند . یک شرط بسیار مهم این است که بین هر دو جزیره فقط یک مسیر باید وجود داشته باشد. ...
بازی شبه جزیره(2)
بازی شبه جزیره(2)
بازی شبه جزیره(2)
. یک شرط بسیار مهم این است که بین هر دو جزیره فقط یک مسیر باید وجود داشته باشد. ...
بازی شبه جزیره(1)
بازی شبه جزیره(1)
بازی شبه جزیره(1)
هر ناحیه یک جزیره است که باید به کمک پل های عمودی و افقی به جزیره های دیگر متصل شود پل ها نباید یکدیگر را قطع کنند و از جاهایی که علامت آب دارد نباید عبور کنند . ...