تبیان، دستیار زندگی
ما عاقلان! را بنگر
ما عاقلان! را بنگر
ما عاقلان! را بنگر
از میان یازده آیة 76 تا 86 سورة بنی‌اسرائیل از صفحة 290 ، قرآن، بعد از اشاره به خنثی‌شدن توطئة تبعید پیامبر(ص) و پرداختن به مسألة نماز و توجّه به خدا و نیایش، در هفتمین‌آیة این‌صفحه، پیرامون تأثیر فوقَ‌العادة قرآن و نقش سازندة آن سخن می‌گوید....
ساز و کار دعوت انببا (ع)
ساز و کار دعوت انببا (ع)
ساز و کار دعوت انببا (ع)
از ده آیة پایانی سورة نحل از صفحة 281 كه جزء چهاردهم قرآن را نیز به پایان می‌رسانند، خداوند، پس ازگشودن درهای بازگشت به‌روی بدكاران نادان و نیز سخن از یك مصداق‌كامل بندة شكرگزار خدا، یعنی ابراهیم، این‌قهرمان توحید، نحوة دعوت پیامبر(ص) را بیان‌كرده.
گنهکاران بی خیال
گنهکاران بی خیال
گنهکاران بی خیال
در این مطلب، آیات 84 و 85 از صفحه ی 276 و سوره ی نحل که اشاره دارد به پنج نعمت خانه، چهارپایان، سایه،كوه و لباس و نیز واكنش نادرست منكران حق در برابر این‌نعمت‌های‌گوناگون پروردگار مورد بررسی قرار گرفته است...
پرونده ی عجیب
پرونده ی عجیب
پرونده ی عجیب
از میان آیات هشت گانه ی 46 تا 53 سوره ی كهف از صفحه ی 299 ، قرآن، بعد از سخن پیرامون ناپایداری نعمت های جهان مادّه، در سه آیه ی 47 تا 49 ، به بحث از چگونگی قیامت می پردازدكه بنای ما، پرداختن به آیه ی چهارم این صفحه می باشد...
قرآنِ تنها، دام شیطان!
قرآنِ تنها، دام شیطان!
قرآنِ تنها، دام شیطان!
از دوازده آیه 43 تا 54 سوره نحل از صفحه 272، خداوند، بعد از ارشاد به روش عقلایی لزوم رجوع جاهل به عالم یا همان تقلیدِ ممدوح، درآیه دوم این صفحه، یكی از وظایف پیامبر(ص) را در قبال قرآن بیان می كند....
این، چه عدلی است؟
این، چه عدلی است؟
این، چه عدلی است؟
تمامی آیات هشت گانه 27 تا 34 سوره نحل از صفحه 270 ، مقایسه جالبی را میان طرز تفكّر و سرنوشت مشركان با مۆمنان بیان می كنندكه از میان این آیات، نیمه دوم آیه 33 ، فلسفه كیفر مشركان و مستكبران را بیان می نماید....
وجود با بركت شیطان!!
وجود با بركت شیطان!!
وجود با بركت شیطان!!
از میان آیات بیست گانه 71 تا 90 سوره حِجر از صفحه 266 ، خداوند، پس از شرح سرگذشت عبرت انگیز سه قوم از اقوام پیشین، یعنی حضرات لوط، شُعَیب و صالح(ع) كه گرفتار بلا شدند، به مسأله توحید اشاره می كند...
حادثه به‌ این ‌مهمّی و بی‌خیالی
حادثه به‌ این ‌مهمّی و بی‌خیالی
حادثه به‌ این ‌مهمّی و بی‌خیالی
این ‌متجاوزان از مرز بندگی، از روی تعجّب «می‌گویند: آیا هنگامی‌كه ما مُردیم و خاك و استخوان پوسیده شدیم،آیا بار دیگر، برانگیخته خواهیم شد؟! این، باوركردنی نیست! این ها، وعده‌های دروغینی است‌كه هم به ما و هم به پدران ما، درگذشته داده می‌شد....
 برزخ
برزخ
برزخ
از پانزده آیة 90 تا 104 سورة مؤمنون از صفحة 348 ، قرآن بعد از پرداختن به مسألة نفی شرك و تهدیدكفّار و مشركان لجوج به عذاب‌های الهی، در دوآیة 99 و100، وضع دردناك‌گنهكاران را به‌هنگامی‌كه درآستانة مرگ قرار می‌گیرند، توصیف می‌كند....
بیت الله واقعی
بیت الله واقعی
بیت الله واقعی
تقریباً تمامی آیات هفت‌گانه 24 تا 30 سورة حج از صفحة 335 ، پیرامون مسجدالحرام، زائران خانة خدا، تاریخچه بنای‌ کعبه و سپس، مسأله وجوب حج و فلسفة آن و بخشی از احكام این‌عبادت بزرگ اشاره می‌كنند كه بنای ما پرداختن به چهارمین ‌آیه این‌صفحه است....
بندگان، خوشبختان عالَم
بندگان، خوشبختان عالَم
بندگان، خوشبختان عالَم
روشن است‌كه منظور این ‌آیه از ركوع و سجده، تنها، ركوع و سجده نماز نیست. بلكه منظور، خضوع در برابر خداست. یعنی، برای رسیدن به خوشبختی واقعی، باید در تمام شۆون زندگی، خاضع و فرمانبردار حق بود و بس....
زلزله عظیم رستاخیز
زلزله عظیم رستاخیز
زلزله عظیم رستاخیز
سورة حج، به‌خاطر بخشی ازآیاتش‌كه پیرامون مسألة حج و سابقة تاریخی‌آن، از زمان ابراهیم(ع) و سپس، مسألة قربانی، طواف و مانندآن سخن می‌گوید، به‌نام سورة حج نامیده شده‌است....
مسابقة قرآنی‌شدن
مسابقة قرآنی‌شدن
مسابقة قرآنی‌شدن
از میان یازده آیه 91 تا 101 سوره انبیاء از صفحة 330 ، خداوند، بعد از اشاره به دوگروه مۆمنان صالح‌العمل، و به‌ عنوان نمونه، مریم(س) و فرزندش، مسیح(ع)، و تجاوزگران از مرز بندگی، در آیه دهم این ‌صفحه، از وضع دردناك درآتش‌افتادگان خبر می‌دهد....