• کده بندی
 • کده بندی فعالیت ها و واکنش های مختلف سلول را از هم مجزا می کند. هر کده محیط شیمیایی و فیزیکی متفاوتی دارد که برای فعالیت آن مناسب می باشد. برای مثال محیط درون شبکه آندوپلاسمی به تا شدن درست پروتئین های دارای پل های دی سولفیدی کمک می کند...
 • پیدایش یوکاریوت ها
 • جانداران دو حوزه اول (آرکی ها و باکتری ها) پروکاریوت هستند. رابطه تکاملی این سه حوزه را می توان با یک درخت تکاملی نشان داد. نکته قابل توجه این است که آرکی ها در شکل ظاهری، ساختار سلولی و مسیرهای متابولیکی شباهت بیشتری ...
 • زیست شناسی مولکولی
 • در زیست شناسی سلولی مولکولی، از روش های بیوشیمیایی، بیوفیزیکی، ژنتیکی، به ویژه ژنتیک مولکول، استفاده فراوان می شود. مثلا برای بررسی و تجزیه و تحلیل نمونه های مختلف (پروتئین، DNA و یا ...)، آنها را تحت انواع الکتروفورز قرار می دهند تا اجزای مختلف آنها بر..
 • زیست شناسی (2)
 • تمام جانداران شناخته شده بیوشیمی مشترکی دارند که بر پایه کربن است، تقریبا تمام آنها از یک نوع سیستم ژنتیکی مشترک (از نظر نوع ماده ژنتیک، جریان اطلاعات ژنتیکی، کد ژنتیک و ...) استفاده می کنند. سلول، یک موضوع یکپارچه کننده دیگر است. شباهت هایی بنیادین در ..
 • زیست شناسی (1)
 • زیست شناسی یا بیولوژی از علوم طبیعی و دانش مربوط به کاوش دربارهٔ جانداران است. این دانش به بررسی ویژگی ها و رفتار سازواره ها، چگونگی پیدایش گونه ها و افراد (کاهش گرایی)، و نیز به بررسی برهمکنش جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می پردازد، و زیر مجمو...
 • مراکز عصبی (2)
 • دستگاه عصبی مرکزی پستانداران به چند روش محافظت می شود. نخستین عامل، استخوان های جمجمه و ستون مهره ها هستند که جعبه ای محکم و استخوانی برای محافظت از مغز و نخاع به وجود می آورند. افزون بر آن، مغز و نخاع را پرده ای سه لایه ای به نام مننژ می پوشاند...
 • مراکز عصبی (1)
 • قرار گرفتن مراکز عصبی در محفظه های استخوانی، برای حفاظت مغز و نخاع کافی نیست. برای روشن شدن این موضوع فرض کنید ظرفی بلورین را برای محافظت در برابر ضربه و سایر صدمات خارجی، درون جعبه ای فلزی قرار داده ایم. به محض تکان دادن جعبه، ظرف بلورین بر اثر برخورد ..
 • انتقال دهنده های عصبی
 • پیام عصبی به وسیله مواد شیمیایی مخصوصی به نام انتقال دهنده های عصبی (مواد میانجی عصبی) منتقل می شود. انتقال دهنده های عصبی از نورون پیش سیناپسی آزاد می شوند، فضای سیناپسی را ...
 • نمودار های آماری 2
 • رسم نمودار شاخه و برگ به دلیل از دست ندادن اطلاعات به نمودارهای فراوانی ترجیح داده می شود....
 • پتانسیل عمل (نورون ها)
 • پس پتانسیل عمل در هر زمان در یک نقطه از نورون اتفاق می افتد و هیچ وقت به صورت همزمان در کل نورون پتانسیل عمل نخواهیم داشت...
 • اختلاف پتانسیل (نورون ها)
 • اختلاف پتانسیل عبارت است از مقدار انرژی موجود بین دو منطقه که بار الکتریکی متفاوت دارند. این انرژی به صورت پتانسیل است و می تواند کار انجام دهد...
 • نمودار های آماری 1
 • نمودارها ابزار مناسبی برای نمایش تصویری اطلاعات هستند. انواع مختلفی از نمودار وجود دارد که از جمله می توان به نمودار هیستوگرام ، نمودار ستونی و ...اشاره کرد.
 • نورون چیست؟
 • دندریت، که پیام عصبی را به سوی جسم سلولی هدایت می کند. دندریت ها معمولا متعددند و خود انشعابات زیادی دارند. آکسون، که پیام عصبی را از جسم سلولی دور می کند. آکسون، منفرد است اما در انتها انشعاباتی دارد. انتهای آکسون را پایانه آکسون می نامند...
 • تشخیص میدان الکتریکی (2)
 • اگرچه هوا رسانای خوبی برای جریان الکتریکی نمی باشد، اما آب می تواند الکتریسیته را به خوبی منتقل کند. همه جانوران آبزی در نتیجه فعالیت های ماهیچه ای خود، الکتریسیته تولید می کنند. بعضی از ماهی ها مثل گربه ماهی، کوسه و چهار گوش ماهی قادرند به کمک نورون ها..
 • تشخیص میدان الکتریکی
 • در دم مار ماهی ها اندام حساس به الکتریسته وجود دارد که همواره تکانه های الکتریکی تولید می کند و میدان الکتریکی ضعیفی در اطراف ماهی ایجاد می کند. هر جسمی در اطراف ماهی قرار داشته باشد، باعث آشفتگی در خطوط میدان می شود و گیرنده های موجود در خط جانبی ...
 • تابش های فرابنفش و فروسرخ
 • چون ظرفیت گرمایی آب بالا است و به آسانی گرما را جذب می کند. در مقابل، هوا ظرفیت گرمایی پائینی دارد، بنابراین گرمای هوا می تواند محرک خوبی باشد. با وجود این تنها مهره داران شناخته شده که قادر به حس تابش های فروسرخ اند، مارهایی هستند به نام (افعی های حفره..
 • گیرنده های شیمیایی
 • پروانه ابریشم به نام بمبیکس موری ماده ای را به نام بمبیکول از طریق غذه ای که در نوک شکمش قرار دارد در هوا منتشر می کند. ساختار شاخک های پروانه نر به گونه ای است که همانند یک صافی عمل می کند ...
 • پردازش اطلاعات حسی
 • هنگامی که یک محرک حسی مداوم به گیرنده وارد می شود گیرنده در ابتدا با فرکانس بسیار زیاد ایمپالس و سپس با فرکانس های به تدریج آهسته تری به محرک پاسخ می دهد تا این که سرانجام فرکانس پتانسیل های عمل به چند عدد و غالباً به صفر کاهش می یابد. به این پدیده تطا..
 • نقص های ایمنی بدن
 • بیماری های ناشی از نقص مختلط سیستم ایمنی، دسته ای از اختلالات سیستم ایمنی می باشند که علت آنها عدم توانایی سلول های مادر و خونساز در تکامل به لنفوسیت های T و یا لنفوسیت های B و اختلال در عملکرد این سلول ها است...
 • ورود پروتئین ها به غشا (2)
 • ریبوزوم هایی که به طور تصادفی به غشای شبکه آندوپلاسمی زبر نزدیک شوند، نمی توانند به خودی خود ترنسلوکون را باز کنند. از این رو به نظر می رسد نقش SR و SRP همانند بسیاری از پروتئین های سوئیچ متصل شونده به GTP تضمین درستی فرآیند باراندازی باشد...
 • ایمنی سلول
 • اگر سلول های T یا آنتی بادی ها اشتباها به سلول های خود بدن حمله کنند، آنگاه بیماری خود ایمنی ایجاد خواهد شد...
 • پاسخ ایمنی
 • لنفوسیت هایی که از سلول های بنیادی منشا گرفته اند، در ابتدا نابالغ می باشند، به این معنی که نمی توانند سلول های خودی را از غیر خودی تشخیص دهند و با آنها مبارزه کنند. آنان این توانایی ها را در مغز استخوان یا تیموس کسب می کنند و به این ترتیب بالغ می شوند...
 • آشکارساز ذرات بنیادی
 • اصول کار اغلب دستگاه های آشکارساز مشابه است. تابش وارد آشکارساز می شود، با اتم های ماده آشکارساز برهمکنش می کند (اثر تابش بر ماده) و ذره ورودی بخشی از انرژی خود را صرف جداسازی الکترون های کم انرژی ماده آشکارساز از مدارهای اتمی خود می کند. این الکترون ...
 • پراش پرتو X بخش دوم
 • روش دیگر برای تولید اشعه ایکس استفاده از تابش سینکروترون (synchrotron) می باشد. سینکروترون یک شتاب دهنده ذرات می باشد که ذرات را به سرعت بسیار بالا (نزیک به سرعت نور) می رساند. سینکروترون از طریق آهنربا های خود ذرات باردار را در مسیر دایره ای قرار داده ..
 • پراش پرتوی X بخش اول
 • فیزیکدانی به نام لورانس براگ موفق شد از نحوه پراکنده شدن پرتو ایکس به وسیله بلورها، ساختار سه بعدی آنها را معلوم کند. این روش معلوم کردن ساختار سه بعدی اجسام از روی الگوی پرتو ایکس روش بسیار پیچیده ای است. اما می توان...
 • ذرات و اندکنش ها (2)
 • از چهار اندرکنش شناخته شده (گرانشی، ضعیف، الکترومغناطیسی و قوی)، فقط اندرکنش گرانشی عمومی است زیرا به کلیه ذرات، بدون استثنا نیروهای گرانشی اثر می کنند. ..
 • معادله خط
 • رابطه ی بین طول (X) و عرض (Y) نقاط واقع بر یک خط را معادله ی آن خط می گویند که به صورت یک تساوی نوشته می شود ....
 • ذرات و اندرکنش ها
 • اندرکنش های بنیادی در فیزیک که (گاهی آن ها را نیروهای تعاملی نیز می نامند) روشی هستند که به وسیلهٔ آنها ساده ترین ذرات در جهان هستی می توانند با یکدیگر اندرکنش داشته باشند. یک اندرکنش را زمانی می گوییم بنیادی است که نتوان آن را بوسیلهٔ دیگر نیروها توضیح..
 • انواع آشکارسازها
 • در مطلب قبل با آشکارساز ذرات بنیادی آشنا شدید و دانستید که آشکارسازی ذره توسط ماده ای متناسب با ذره تابشی در دستگاه آشکارساز انجام می شود، حال در ادامه مطلب قبل برای درک بهتر لازم است با انواع آشکارسازها و توضیحات بیشتر در مورد آنها صحبت کنیم...
 • چگونگی عمل هورمون ها
 • سلول های هدف، پروتئین ویژه ای به نام (گیرنده) دارند که به هورمون خاصی متصل می شود. هورمون فقط هنگامی می تواند وظیفه خود را انجام دهد که به گیرنده اش متصل شود. بنابراین، سلول هایی که برای یک هورمون خاص گیرنده ندارند، به آن هورمون پاسخ نمی دهند...
 • دستگاه درون ریز
 • لازمه تاثیر هورمون به سلول هدف وجود گیرنده یا رسپتور در سلول هدف است. این گیرنده ها در سلول هدف م یتوانند غشایی باشند یا داخل سلولی. هورمون هایی كه می توانند از غشا عبور كنند (هورمون های تیروییدی و استروییدی) گیرنده شان در داخل سلول است ولی هورمون های ...
 • ذره و پاد ذره (3)
 • در بحث ها نوترینو را یک ذره واحد در نظر گرفتیم. اما در کارهای اخیر اثبات کرده اند که نوترینوها نیز چند نوع می باشند. واپاشی بتای نوترون ها و پروتون ها به تشکیل الکترون ها -e و پوزیترون ها +e می انجامد. توافق شده است که ذره ای را که همراه الکترون گسیل ...
 • ذره و پاد ذره (2)
 • در میان محصولات واکنش های هسته ای بین ذرات پر انرژی، پاد دوترون ها (هسته های اتمی متشکل از پادپروتون و پاد نوترون) را آشکار ساختند. از لحاظ نظری، هسته های گوناگون (پاد هسته ها) را می توان از پاد پروتون ها و پاد نوترون ها ساخت که این ها با هسته های ...
 • ذره و پاد ذره (1)
 • ابتدا این تصور وجود داشت كه پاد ماده در واقع تصویری از ماده در آینه است. این بدان معناست كه پادذرات، باید باری مخالف و هم اندازه و جرمی قرینه جرم تصویری خود در دنیای ماده داشته باشند. بحث بار الكتریكی كاملا پذیرفته شده بود. اما جرم منفی بسیار دشوار می ...
 • شتاب دهنده چیست؟
 • شتاب دهنده های ایستابرقی (الکتروستاتیکی) که در آن یون های منفی هیدروژن از پتانسیل زمین تا پتانسیل زیاد شتاب می گیرند و سپس با گذار از محفظه ای گازی یا برگه ای نازک، هر دو الکترونِ یون از آن کنده می شوند و پروتون باقی مانده دوباره شتاب می گیرد و به پتا...
 • فیزیک چیست؟
 • فیزیک علم مطالعهٔ خواص طبیعت است. این علم را عموماً علم ماده (Matter) و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان می دانند. این ماده می تواند از ذرات زیراتمی تا کهکشان ها و اجرام بسیار بزرگ آسمانی باشد. فیزیک از مفاهیمی مانند انرژی، نیرو، جرم، بار الکتریکی، جریان ...
 • نوسان کننده خود برانگیخته
 • دانستید که نوسان های واداشته، که در آنها کار نیروی دوره ای خارجی اتلاف انرژی را تامین می کند، نامیرا می باشند. اما نیروی دوره ای خارجی چگونه به دست می آید؟ این نیرو نیز به نوبه خود به چشمه نوسان های نامیرا نیاز دارد. ...
 • جزء صحیح
 • جزء صحیح هر عدد حقیقی x را با [x] نشان می دهندو به آن براکت x هم می گویند و برابر است با بزرگترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی x. ...
 • انواع نوسان سازها
 • نوسان ساز غیرخطی یا رلاکسیون یک خروجی غیر سینوسی تولید می کند مثل موج مربعی ، دندان اره ای یا مثلثی .آن شامل یک المان ذخیره کننده انرژی (یک خازن ، یا به ندرت یک القاگر) و یک مدار سویچ کننده غیرخطی ( یک بست ،اشمیت تریگر، یا المان مقاومت منفی ) که به صور...
 • نوسان الکتریکی
 • نوسان سازها یا مولدهای موج در سیستم های مختلف الکترونیکی دارای کاربردهای وسیع و حساسی می باشند. در مدارهای مخابراتی، دیجیتالی و بسیاری دیگر از مدارهای الکترونیکی نوسان سازها به عنوان یکی از بخش های اصلی تلقی می شود. ...
 • ارتعاش آکوستیک - بخش سوم
 • اگر به جای دیاپازون سیرن ساده ای، یعنی دیسک چرخانی را که دارای سوراخ هایی است و جریان هوا روی آنها دمیده می شود به کار گیریم به همان نتایجی می رسیم که با افزایش فشار جریان هوا نوسان های چگالی هوای پشت سوراخ ها را ...
 • ارتعاش آکوستیک - بخش دوم
 • تجربیات یومیه نشان می دهد که احساس شنیدن وقتی برای ما پیدا می شود که شی که در مجاورت ما واقع شده است به ارتعاش در آید. مثلا اگر پهلوی ما جامی فلزی قرار داشته باشد چنانچه با یک قطعه فلز به بدنه جام بزنیم صدایی از آن به گوش می رسد، و اگر با دقت به آن نگاه..
 • مقاطع مخروطی-بخش چهارم
 • هذلولی مکان هندسی مجموعه ای از نقاط در یک صفحه که تفاضل فاصله های هریک از آن ها از دو نقطهٔ ثابت در صفحه برابر مقدار ثابت باشد...
 • ارتعاش آکوستیک - بخش اول
 • از این رو، ارتعاش های مکانیکی در بسامدهای مشخص شده بالا را ارتعاش های صوتی، یا آکوستیکی می نامند. ارتعاش های مکانیکی ناشنیدنی در بسامدهای زیر گستره آکوستیکی ارتعاش های فرو صوتی (مادون صوت) نام دارد. همین طور ارتعاش هایی که بسامدشان بالاتر از گستره صوتی...
 • مقاطع مخروطی-بخش سوم
 • مكان هندسی تمام نقاطی از صفحه است كه از یك خط ثابت d در آن صفحه و یك نقطه ی ثابت F غیر واقع برd ، به یک فاصله باشند. ....
 • تجزیه و ترکیب صوت - بخش دوم
 • نوفه یا سر و صدا واژه ای است که برای توضیح وضعیت صدا در زمان های به خصوص به کار می رود. صدا، تعریف نوفه بر اساس جنبه های فیزیکی صدا ممکن نیست، چرا که یک صدا می تواند در یک لحظه «خواسته» باشد، در صورتی که در شرایط دیگر یا برای همان افراد «ناخواسته» باشد ..