• هدف گیری به لیزوزوم (1)
 • عمده پروتئین های غشایی و محلول لیزوزومی به طور غیر مستقیم و به واسطه اندوزوم های تاخیری به لیزوزوم می رسند. این پروتئین ها ابتدا در وزیکول هایی با روکش کلاترین به اندوزوم می روند و با تشکیل لیزوزوم از اندوزوم، در لیزوزوم قرار می گیرند....
 • انتقال وزیکولی (بخش سوم)
 • در پی باراندازی، پروتئین های v-SNARE در وزیکول با پروتئین های t-SNARE در غشای هدف تشکیل کمپلکس بسیار پایدار SNARE را می دهند. در پی آن بلافاصه دو غشا به هم ملحق می شوند و محتوای وزیکول به مقصد می رسد. در این میان Rab نیز GTP خود را هیدرولیز می کند و ...
 • انتقال وزیکولی (بخش دوم)
 • G پروتئینی مونومری که آزاد شدن وزیکول ها از شبکه آندوپلاسمی را کنترل می کند، Sar1 نام دارد. وقتی Sar1 متصل به GDP باشد، در سیتوزول محلول می باشد. پروتئین تراغشایی Sec12 در غشای شبکه آندوپلاسمی نقش تعویض کننده ...
 • انتقال وزیکولی (بخش اول)
 • انواع پروتئین ها می توانند با پروتئین های روکش برهمکنش دهند و همراه آنها در وزیکول قرار گیرند. بعضی از آنها محموله های وزیکول هستند. این محموله ها می توانند محلول یا تراغشایی باشند. محموله های تراغشایی می توانند مستقیما با ...
 • پروتئین ها در مسیر ترشحی (3)
 • پروتئین های محلول مقیم شبکه آندوپلاسمی در پایانه N خود دارای نشان نگه داری KDEL که (K لایزین، D آسپارتیک اسید، E گلوتامیک اسید و L لوسین) هستند که برای آن گیرنده هایی تراغشایی موسوم به گیرنده های KDEL وجود دارد. گیرنده های KDEL در غشای شبکه آندوپلاسمی و..
 • پروتئین های بین غشا (2)
 • بطور کلی مراحل آغازی بیوسنتز پروتئین های ترشحی ، غشایی و لیزوزومی نیز بوسیله ریبوزوم های آزاد صورت می گیرد و زمانی که زنجیره پلی پپتیدی به طول 80 آمینو اسید ساخته شد و به محض آن که پپتید نشانه از ریبوزوم بیرون زد کمپلکس SRP به ریبوزوم وصل می شود و فراین..
 • ورود پروتئین به میتوکندری (2)
 • Hsp70 در بستره به پلی پپتید در حال ورود متصل می شود و خود به دو روش ورود پروتئین را تسهیل می کند. یک مدل تسهیل ورود که برای چپرون های مولکولی اندامک های دیگر(کلروپلاست و شبکه آندوپلاسمی زبر) نیز پیشنهاد شده است، مدل گیره براونی نام دارد...
 • ورود پروتئین به میتوکندری (1)
 • ورود پروتئین ها به میتوکندری و کلروپلاست همچون ورود به هسته پساتر جمله ای است، اما بر خلاف محموله های ورود به هسته که در شکل تا شده و طبیعی خود از منافذ هسته ای عبور می کنند، پروتئین های میتوکندری و کلروپلاست در سیتوزول تا نمی شوند و تا پیش از انتقال به..
 • ورود پروتئین ها به هسته (2)
 • G پروتئینی مونومری به نام Ran در تردد پروتئین ها به هسته است که اهمیت کلیدی دارد. هر G پروتئین می تواند متصل به یک GTP یا GDP باشد. Ran در هسته غالبا متصل به GTP و در سیتوزول غالبا متصل به GDP است. دلیل این توزیع متفاوت، تمرکز فاکتورهای تعویض کننده ...
 • ورود پروتئین ها به هسته (1)
 • هسته دو غشا دارد که روی هم پوشش هسته را تشکیل می دهند. هر دو غشای پوشش هسته امتداد غشای شبکه آندوپلاسمی هستند. در واقع لومن شبکه آندوپلاسمی با محتوای فضای بین دو غشای هسته پیوسته است. در مکان هایی در پوشش هسته منافذی قرار دارند که تردد به هسته تقریبا ...
 • پمپ پروتونی (بخش دوم)
 • هر زیر واحد cدر F1F0-ATPsynthase دو مارپیچ آلفای تراغشایی دارد. در میانه یکی از این مارپیچ ها یک ریشه آسپارتیک اسید کلیدی واقع شده که در شرایط آب گریز درون لایه فسفولیپیدی در وضعیت پروتونه (یونش نیافته و بدون بار) است. در مقابل وقتی زیر واحد c در محیط ...
 • پمپ پروتونی (بخش اول)
 • F1F0-ATPsynthase در حقیقت یک پمپ پروتونی وارونه می باشد. یون های H+ در سراشیب الکتروشیمیایی خود از آن عبور می کنند و همزمان ATP از ADP سنتز می شود. در پستانداران، عمده ATP مصرفی بدن توسط این پروتئین که در غشای درونی میتوکندری جای گرفته است ساخته ...
 • پروتئین های انتقال غشایی (2)
 • تفاوت کانال ها با دو دسته دیگر (که پروتئین های حامل نیز خوانده می شوند) در نحوه انتقال است. کانال ها با موادی که انتقال می دهند برهمکنش محدودی دارند و در حرکت باز مثل یک منفذ اختصاصی برای عبور سریع این مواد به سراشیب الکتروشیمی شان عمل می کنند. این ...
 • پروتئین های انتقال غشایی (1)
 • هر پروتئین ناقل، طوری ساخته شده است که حمل و نقل گروه بخصوصی از مولکول ها مثل یون ها، قندها و اسیدهای آمینه را بر عهده دارد. برای مثال، در برخی باکتری ها در برخی پروتئین های غشایی آنها، جهش ژنی بوجود آمده است و در نتیجه، انتقال گلوکز صورت نمی گیرد. در ...
 • پروتئین های غشایی (2)
 • پروتئین های تراغشا از داخل تمامی غشا رد می شوند. نواحی به صورت پیچه های آلفا در تمام انواع غشاءهای زیستی به خصوص غشاءهای خارجی دیده می شوند. بشکه های بتا تنها در غشاءهای خارجی باکتری های گرم منفی، دیواره های سلولی لیپیدی بعضی ...
 • پروتئین های غشایی (1)
 • پروتئین های تراغشایی عمدتا عرض غشا را با مارپیچ آلفا طی کرده اند. پروتئین های غشایی تک عبور تنها یک مارپیچ آلفای تراغشایی دارند. در مقابل پروتئین های غشایی چند عبور، چندین بار از غشا عبور کرده اند. رده ای از پروتئین ها موسوم به پورین ها، با رشته های ...
 • تجزیه پروتئین ها (1)
 • مسیر عمده تجزیه پروتئین ها در سیتوپلاسم، تجزیه با کمپلکس پروتئینی بزرگی به نام پروتئازوم می باشد. (شکل1) پروتئازوم غالب در بیشتر سلول ها پروتئازوم 26S است که از یک بخش مرکزی کاتالیتیک (با ضریب رسوب 20S) و دو سرپوش ...
 • ساختار و عمل پروتئین ها (2)
 • ساختار نوع چهارم پروتئین ها درجه تجمع واحدهای پروتئینی است. هموگلوبین انسان که یک پروتئین کروی با وزن مولکولی 68000 است باید چهار زنجیر اسید آمینه بطور مناسبی تجمع یافته باشد تا هموگلوبین فعالی تشکیل شود. انسولین نیز ترکیبی است که در آن زیر واحدهایی از ..
 • ساختار و عمل پروتئین ها (1)
 • ساختار پروتئین ها سلسله مراتبی می باشد. ساختار اول توالی خطی آمینو اسیدها است. ساختار دوم الگوی منظم پیوندهای هیدروژنی بین ریشه های نزدیک به هم (در ساختار اول) می باشد که می تواند تکرار شونده یا غیر تکرار شونده باشد. مارپیچ آلفا و رشته ها و صفحات بتا ...
 • تا شدن پروتئین ها (3)
 • چاپرون های مولکولی مثل Hsp70 به تا شدن بسیاری از پروتئین های تازه ساخته شده و پروتئین های تا نشده کمک می کنند. Hsp70 متصل به ATP، در یک تعادل سریع، به پروتئین (سوبسترا) متصل می شود و با تحریک پروتئین های کمکی، ATP خود را هیدرولیز می کند. در نتیجه این ه...
 • تا شدن پروتئین ها (2)
 • نوع مشخص و شناخته شده چاپرون های مولکولی، چاپرونین groell است که با کمک یک چاپرونین groess در مجموع نقش تاخوردگی صحیح پلی پپتید های نوساز، باز کردن پلی پپتید های غلط تاخورده و جلوگیری از تجمع پروتئین ها را ایفا می کند. Groel دارای دو حلقه ی استوانه ...
 • بررسی انواع گیاهان (1)
 • گیاه شناسان تعداد گونه های گیاهی را بین 310000 و 422000 برآورد می کنند که هر سال گونه های دیگری کشف و به آن افزوده می شود و در مطالب دیگر بسیار از گیاهان آموختید، حال در اینجا گیاهان را همراه با تعریفی کوتاه برای یادگیری بهتر شما عزیزان گردآوری نموده ...
 • تجزیه پروتئین ها (2)
 • از مسیر تجزیه پروتئازومی در بسیاری موارد برای تنظیم زمانی دقیق فعالیت پروتئین ها استفاده می شود. در چرخه سلولی، تجزیه برخی پروتئین ها ورود سلول به فاز بعدی چرخه را ممکن می سازد. در این فرآیندها، لیگازهای یوبی کوئتین ویژه نوعی سوبسترا در زمان خاص فعال ...
 • ژنتیک در سرخس ها
 • در سرخس ها اسپوروفیت گیاه اصلی است که شامل برگ شاخه (2n)، ریزوم (2n) و ریشه ها (2n) است. پشت برگ شاخه ها، هاگدان ها وجود دارند که دارای سلول های دیپلوئیدند. این سلول ها با میوز، هاگ های هاپلوئید (n) را به وجود می آورند. هاگ های هاپلوئید در صورت مناسب ...
 • ژنتیک خزه گیاه
 • ژن های گیاهی کلون می شوند، علائم تنظیم کننده ژنتیکی رمز گشای می شوند و ژن ها از موجودات کاملاً غیر خویشاوند ( خصوصا باکتری ها و ویروس ها) برای اعطاء صفات زراعی مفید جدید، به گیاهان زراعی منتقل می شوند. ترانسفورماسیون ژنتیکی انتقال ژن های مطلوب ویژه را، ..
 • بررسی انواع گیاهان (3)
 • کاج: جز گیاهان همیشه سبز و بازدانه است. دارای سازش تعداد روزنه های کم و فرو رفته برای کاهش تعرق است. رویان آن هشت لپه ای می باشد. مسن ترین درخت شناخته شده نوعی کاج است که 5000 سال سن دارد. ریشه آن با نوعی از قارچ ها که بیش تر از بازدیدیومیست ها هستند، ...
 • بررسی انواع گیاهان (2)
 • خزه: دارای سانتریول می باشد. در یک زیستگاه مناسب از طریق تولید مثل رویشی به سرعت پراکنده می شود و تعداد فراوانی از افراد جدید را به وجود می آورد. آنتروزوئیدهای آن، دارای حرکت تاکتیکی هستند. مواد غذایی و آب را از طریق انتشار و اسمز از سلولی به سلول دیگر ..
 • اسکرامبلازها
 • اسکرامبلازها فسفولیپیدها را به طور غیر اختصاصی و در هر دو جهت، بین دو برگچه منتقل می کنند. این پروتئین ها از عدم تقارن در توزیع فسفولیپیدهای غشا می کاهند. وجود اسکرامبلازها در مواردی ضروری است، برای مثال، تولید انواع فسفولیپیدها در برگچه سیتوزولی غشای ...
 • فلیپازها
 • فلیپاز پروتئین های انتقالی ویژه ای هستند که با مصرف ATP، برخی فسفولیپیدها را به طور اختصاصی از یک برگچه به برگچه دیگر منتقل می کنند. حرکت فسفولیپیدها از یک برگچه به برگچه دیگر فلیپ – فلاپ نام دارد. این حرکت در نبود پروتئین های انتقال دهنده، بسیار به ...
 • سیالیت غشاهای زیستی (بخش سوم)
 • غشاهای زیستی است، برای مثال در بسیاری از سلول ها 39351از جمله در سلول های قرمز خون اسفینگومیلین و فسفاتیدین کولین (که غشاهایی با سیالیت کمتر ایجاد می کنند.) بیشتر در برگچه اگزوپلاسمی و فسفاتیدین سرین، فسفاتیدیل اتانول آمین و فسفاتیدیل ....
 • سیالیت غشاهای زیستی (بخش دوم)
 • همچنین ترکیباتی مانند اسفنگومیلین ها و فسفاتیدیل کولین ها که اثر کمتری روی سیالیت غشاء دارند در سطح بیرونی غشاء قرار دارند درحالیکه فسفاتیدیل سرین، فسفاتیدیل اتانول آمین و فسفاتیدیل اینوزیتول که اثر بیشتری بر سیالیت غشاء دارند، در سطح سیتوزولی غشاء ...
 • سیالیت غشاهای زیستی (بخش اول)
 • با افزایش دما، سیالیت غشا افزایش می یابد و هر چه دما کاهش یابد، غشا به حالت ژل مانندی در می آید. در یک دمای ثابت، فسفولیپیدهایی که دم های اسید چرب بلند و اشباع شده دارند، تمایل دارند که در کنار هم تجمع یابند و سیالیت غشا را کاهش دهند. در مقابل، فسفو...
 • غشاهای زیستی (2)
 • ترکیبات عمده تشکیل دهنده غشاهای زیستی، لیپیدها و پروتئین ها هستند. غشای سلول های پستانداران شامل مقدار کمی کربوهیدرات به صورت اتصال یافته با پروتئین (گلیکوپروتئین) و یا لیپید (گلیکولیپید) است. غشای سلول ها بیشتر از فسفولیپیدها ساخته شده اند. پروتئین ...
 • غشاهای زیستی (1)
 • غشاها حالت نامتقارن دارند و درصد لیپیدها و پروتئین ها در لایه درونی با لایه بیرونی متفاوت است. غشاها ساختار سیالی دارند. بدین منظور که لیپیدها و پروتئین های آن ها دائماً در حرکت هستند و از این سوی غشا به سوی دیگر جابه جا می شوند. این خصوصیت برای ...
 • سازگاری و کاهش تنفس نوری
 • گیاهانی مانند نیشکر و ذرت که در شرایط هوایی گرم و خشک زندگی می کنند و نسبت به گرما مقاوم هستند، قبل از چرخه کالوین واکنش های دیگری انجام می دهند. در این گیاهان سیستمی آنزیمی وجود دارد و باعث انتقال موثر CO2 به سلول های فتوسنتز کننده می گردد...
 • ژنتیک در گیاهان (2)
 • قاصدک گیاهی نهان دانه می باشد که علاوه بر تولید مثل جنسی به صورت لقاح آنتروزوئید و تخم زا، می تواند بکرزایی انجام دهد. بکرزایی شکل ویژه ای از کلون کردن است و به انواع تولید مثل جنسی تعلق دارد. در کلون کردن، زاده ها ژنوتیپی مشابه والد خود دارند...
 • ژنتیک در گیاهان (1)
 • ۱- این ژن در برخی گیاهان گلدار(نهاندانه) مانند شبدر وجود دارد.۲- یک ژن چند آللی است ( در شبدر ۵آللی است که البته هیچ ربطی به من و شما ندارد!)یادآوری : ژن گروه خونی اصلی (A/B/O) در انسان هم یک ژن چند آللی( ۳ آللی ) است.۳- عامل آمیزش ناهمسان پسندانه است./ .
 • ژنتیک در نهان دانگان
 • در نهان دانگان ژنوتیپ سلول تخمزا با ژنوتیپ هاگ ماده به وجود آورنده آن برابر است. در نهان دانگان دو آنتروزوئید در لقاح دخالت می کنند که هر دو از نظر ژنوتیپی برابر هستند...
 • ژنتیک در بازدانگان
 • افزایش غلظت پرولین با افزایش رشد در شرایط خشکی و شوری همبستگی داشت (Kishore et al. 1995). توانایی سنتز و تجمع گلایسین بتائین یکی از قابلیت های گسترده بازدانگان است که در تحمل به خشکی و شوری نقش دارد...
 • پروتئین ها در پراکسی زوم (بخش اول)
 • پراکسی زوم اندامکی با یک غشا و حاوی انواع آنزیم های اکسنده است. در لومن این اندامک (موسوم به ماتریکس پراکسی زوم) در نتیجه اکسایش آنزیمی انواع مولکول ها با O2، پراکسید هیدروژن (H2O2) که خود ترکیبی واکنش ...
 • خاموشی RNA
 • خاموشی RNA پدیده ای است که در آن بیان ژن با هدایت انواعی RNA مهار می شود. در اینجا به دو فرآیند سیتوپلاسمی که در آنها رده هایی از RNA های دو رشته ای کوچک به طول 20 تا 24 نوکلئوتید، با خاموشی RNA بیان ژن های هدف را تنظیم می کنند می پردازیم که عبارت است ...
 • ورود پروتئین ها به غشا (1)
 • همه پروتئین های ورودی به مسیر ترشحی، ترجمه را نه روی سطح شبکه آندوپلاسمی زبر، بلکه در ریبوزوم های آزاد در سیتوزول آغاز می کنند. پس از شروع ترجمه، توالی نشان پروتئین (که در پایانه N واقع است و ابتدا ترجمه می شود) از تونل خروج زیر واحد بزرگ ریبوزوم خارج...
 • پردازش و کنترل کیفیت (بخش سوم)
 • پروتئین های کمکی دیگر لکتین ها می باشند. لکتین ها می توانند به کربوهیدرات های روی گلیکو پروتئین ها متصل شوند. پروتئین هایی مثل کل نکسین و کل رتیکولین لکتین هستند. لکتنین های شبکه آندوپلاسمی عموما به کاتالیزورهای تا ...
 • پردازش و کنترل کیفیت (بخش دوم)
 • در شبکه آندوپلاسمی زبر، برخی از پروتئین ها از پایانه C خود به صورت کووالان به یک لنگر گلیکولیپیدی غشایی به نام گلیکوزیل فسفاتیدیل اینوزیتول (GPI) متصل می شوند که آنها را به غشا متصل نگه می دا...
 • پردازش و کنترل کیفیت (بخش اول)
 • N- گلیکوزیلاسیون غالبا همزمان با ترجمه رخ می دهد. پس از اضافه شدن قند، آنزیم های دیگری برخی زیر واحدهای قندی را از گلیکو پروتئین حاصل جدا می کنند. پردازش الیگوساکاریدها در تا شدن درست پروتئین، در کنترل این تا شدن و در نهایت در انتقال گلیکو پروتئین از...
 • هدف گیری به لیزوزوم (3)
 • هر مولکول کلاترین در سیتوزول ساختاری سه پا به نام تریسکلوین دارد که از سه زنجیره سنگین و سه زنجیره سبک تشکیل شده است. پلیمریزه شدن این تریسکیلون ها با تشکیل شش ضلعی ها و پنج ضلعی ها باعث ایجاد انواع برآمدگی های کروی و غیر کروی بزرگ و کوچک در غشا می شود. .
 • هدف گیری به لیزوزوم (2)
 • لیزوزوم به صورت پیش ساز، غیر فعال نگه داشته می شوند در دستگاه گلژی انجام می شود. گیرنده M6P در شبکه گلژی دور به این پروتئین ها متصل می شود و آنها را به وزیکول مناسب هدایت می کند. افزودن نشان M6P در دو قدم (در کیسه های متفاوتی از گلژی) انجام می شود. در ...
 • پروتئین های بین غشا (1)
 • پروتئین ها پس از ورود به شبکه آندوپلاسمی و پردازش در آن عموما از طریق بخش هایی تخصصی در این اندامک که ساختاری لوله ای دارند و کده واسطه شبکه اندوپلاسمی به گلژی 271019 (ERGIC) نامیده می شوند. همان طور که قبلا بررسی نموده اید در دستگاه گلژی پردازش های ...
 • اسکلت سلولی (ریز لوله چه ها) - بخش اول
 • ریز رشته ها در سازمان دهی غشای قطر بیرونی این لوله های توخالی حدود 25 نانومتر است. ریز لوله چه ها در مقایسه با رشته های اکتین انعطاف پذیری ساختاری کمتری دارند. سازمان دهی ریز لوله چه ها با پروتئین های متصل به ریز لوله چه صورت می گیرد. ریز لوله ها از ...
 • آندوسیتوزبه واسطه گیرنده (2)
 • فاگوسیتوز(حرکت آمیبی): عده ای از سلول های بدن از جمله گلبول قرمز و ماکروفاژهای بافت پیوندی و همچنین برخی سلول های کبدی که متحرک نیستند میوانند فاگوسیتوز انجام بدهند....