سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
اندازه گیری
اندازه گیری
اندازه گیری
وقتی عدد حاصل از یک اندازه گیری را می نویسیم، در رقم آخر عدم قطعیتی وجود دارد. هر چه رقم های اعشاری سمت راست ممیز بیشتر باشد اندازه گیری دقیق تر می باشد. به طور تقریب، تعداد ارقام در یک عدد حاصل از ....
چگونه مسائل شیمی را حل کنیم
چگونه مسائل شیمی را حل کنیم
چگونه مسائل شیمی را حل کنیم
مرحله اول و دوم، تجزیه و تحلیل مسئله می باشند و مرحله سوم شامل محاسبات ریاضی می باشد. پاره ای از مسائل پیچیده تر هستند اما همه آنها بر اساس این سه مرحله اصولی حل می شوند. مرحله سوم به اندازه دو مرحله اول و دوم اهمیت دارد و از بروز بسیاری از اشتباها...
حل مسئله (تبدیل واحدها)
حل مسئله (تبدیل واحدها)
حل مسئله (تبدیل واحدها)
تبدیل کردن مقدار یک کمیت فیزیکی از یک واحد دیگر یک نوع محاسبه علمی بسیار متداول است. اولین مرحله در این محاسبات، یافتن رابطه میان این دو واحد است. واحدها ممکن است تنها با توان 10 به یکدیگذ مربوط باشند که با پیشوند نشان داده می شود...
حل مسئله (واحدهای اندازه گیری)
حل مسئله (واحدهای اندازه گیری)
حل مسئله (واحدهای اندازه گیری)
واحدهای سایر کمیت های فیزیکی واحدهای فرعی نام دارند و ترکیبی از واحدهای اصلی مناسب بدون ضرایب عددی هستند. مثلا واحد سطح متر مربع (m2) است و از رابطه میان طول و سطح مشتق شده است. واحد حجم، متر مکعب (m3) است و از رابطه میان طول و حجم مشتق شده است. ..
قانون فارادی
قانون فارادی
قانون فارادی
مایکل فارادی (Michael Faraday)، فیزیکدان و شیمیدان انگلیسی بود که بیش تر به سبب نوآوری هایش در الکترومغناطیس و الکتروشیمی مشهور است. کشف بنزن و قوانین مربوط به القای الکترومغناطیسی و تهیه کلر مایع از مهم ترین دستاوردهای او برشمرده می شوند....
حل مسائل اکسایش-کاهش 2
حل مسائل اکسایش-کاهش 2
حل مسائل اکسایش-کاهش 2
حال برای آشنایی و درک بهتر موازنه کردن فرایندهای اکسایش-کاهش، این بار محلول بازی را مورد بررسی قرار می دهیم...
حل مسائل اکسایش-کاهش 1
حل مسائل اکسایش-کاهش 1
حل مسائل اکسایش-کاهش 1
در مطلب قبل تا حدودی با موازنه واکنش های اکسایش ـ کاهش و روش نیم- واکنش ها آشنا شده اید، حال توضیحاتی برای حل مسائل مربوط به فرایندهای اکسایش-کاهش برای شما مطرح خواهیم کرد. ..
مسائل ترمودینامیک (3)
مسائل ترمودینامیک (3)
مسائل ترمودینامیک (3)
قانون دوم با ΔS جهان سر و کار دارد بنابراین، برای این که بتوان پیش بینی کرد که آیا یک واکنش می تواند رخ دهد یا خیر، نه تنها لازم است که ΔS سیستم را محاسبه کنیم، بلکه باید ΔS محیط اطراف را نیز به دست آوریم، زیرا مجموع این دو کمیت، ΔS جهان را به وجود...
مسائل ترمودینامیک (2)
مسائل ترمودینامیک (2)
مسائل ترمودینامیک (2)
در ادامه راهنمایی هایی برای حل مسائل ترمودینامیک توجه کنید که گاز ابتدا، در حالت تعادل است، اما برداشتن وزنه ها از روی پیستون باعث از بین رفتن تعادل می شود. از این رو، گاز به طور خود به خود منبسط می شود تا به حالت تعادل جدید برسد. همچنین، امکان به وقوع ..
مسائل ترمودینامیک (1)
مسائل ترمودینامیک (1)
مسائل ترمودینامیک (1)
فشار، حجم و دما مثال هایی از توابع حالت می باشند. یک فرایند، تغییر حالت یک سیستم از حالت اولیه به حالت نهایی طی یک مسیر مشخص است. یک فرایند را با تعیین مقدار تغییرات توابع حالت (تغییر را با Δ نشان می دهند، مثلا، ΔT تغییر دماست) توصیف می کنند و سایر کمیت..
انحلال پذیری و یون های کمپلکس
انحلال پذیری و یون های کمپلکس
انحلال پذیری و یون های کمپلکس
حال حاصل ضرب های انحلال پذیری و یون های کمپلکس را بررسی می کنیم. هنگامی که محلول اشباع شده شکر را با به هم زدن مقدار اضافی شکر در آب تهیه می کنیم، تعادل زیر برقرار می شود...
تعادل های شیمیایی و باز
تعادل های شیمیایی و باز
تعادل های شیمیایی و باز
حال تعادل شیمیایی را در تعادل های اسید و باز بررسی می کنیم.همان طور که می دانید همه الکترولیت های ضعیف به طور ناقص در محلول آبی یونیده می شوند، یونش یعنی رسیدن به یک حالت تعادل که با معادله ای مانند معادله زیر نشان می دهند...
جدول ICE
جدول ICE
جدول ICE
برای حل کردن مسائل تعادل شیمیایی با استفاده از جدول ICE ابتدا باید اطلاعات داده شده در مسئله را در آن وارد نماییم تا بر اساس اطلاعات داده شده و خواسته شده بتوانیم یک یا چند مجهول را بدست آورده و تعیین کنیم. برای پیدا کردن مجهولات باید حداقل یک اطلاعات ...
احتمال 1
احتمال 1
احتمال 1
مجموعه کل نتایج یک آزمایش تصادفی را فضای نمونه گویند و پیشامد زیر مجموعه ای از فضای نمونه است ...
مسائل شیمی (ثابت های تعادل2)
مسائل شیمی (ثابت های تعادل2)
مسائل شیمی (ثابت های تعادل2)
در حالت تعادل و در یک دمای معین اگر ظرفی به حجم یک لیتر داشته باشیم، HI آن بر اساس معادله زیر به اندازه 20 درصد مولی به H2 و I2 تفکیک می شود. اگر یک مول HI خالص به این ظرف اضافه کنیم، بعد از برقراری تعادل، چند مول از هر یک از گونه ها خواهیم داشت؟...
پیوستگی توابع و قضایای آن
پیوستگی توابع و قضایای آن
پیوستگی توابع و قضایای آن
تابع پیوسته f در نقطه a تابعی است که در نقطه a تعریف شده، و همچنین حد تابع در آن نقطه موجود و برابر f(a) باشد....
مسائل شیمی (ثابت های تعادل 1)
مسائل شیمی (ثابت های تعادل 1)
مسائل شیمی (ثابت های تعادل 1)
لازم است بدانید که وقتی سیستمی در حال تعادل است ساکن به نظر می رسد زیرا خواص ماکروسکوپی آن تغییر نمی کندو این حالت باعث گمراهی می شود. یک سیستم تعادلی در سطح اتمی و مولکولی دینامیک است، یعنی تغییرات زیادی به صورت پیوسته اتفاق می افتد اما نتیجه کلی ه...
فرمول های شیمیایی (2)
فرمول های شیمیایی (2)
فرمول های شیمیایی (2)
آرایش یون ها در نمک ها به صورت یک الگوی تکراری است و این الگو در سراسر بلور تکرار می شود. به ساختاری که بر اثر چیده شدن ذره های سازنده ی یک جسم در سه بعد بوجود می آید، شبکه بلور آن جسم می گویند. هر ترکیب شیمیایی که یون های با بار مخالف ذره های سا...
گراف
گراف
گراف
یک گراف شامل دو مجموعه است ، مجموعه غیر تهی از گره ها یا رئوس (که با v نشان می دهند) و مجموعه ای از یال ها (که باE نشان می دهند). گراف G با مجموعه رئوس v و یال های E را به صورتG(V,E) نشان می دهند.... ...
بررسی واکنش های شیمیایی
بررسی واکنش های شیمیایی
بررسی واکنش های شیمیایی
واکنش های شیمیایی به هم دارند آنها را به 5 دسته اصلی (سوختن، سنتز، تجزیه، واکنش های جابجایی ساده، واکنش های جابجایی دو گانه) طبقه بندی کردیم. حال برای یادگیری و درک بهتر با برخی از واکنش های شیمایی آشنا می شوید...
x