• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • بازی نگاه کن و تقسیم کن(١)
 • هر شکل را به چهار قسمت مساوی ( هم شکل و هم مساحت ) تقسیم کنید. خط های تقسیم باید روی خطوط شبکه که مخفی هستند، باشند. دقت کنید هر شکل از کنار هم قرار گرفتن چند مربع تشکیل شده است ...
 • بازی ابر و خورشید در سه مرحله
 • در هر سطر و هر ستون یک خورشید(ستاره) و یک ابر(مربع قرمز) قرار دهید. دایره ها همان سیاره ها هستند که بعضی از ابرها مانع رسیدن نور خورشیدها به آن ها می شود، در نتیجه ممکن است همه یاقسمتی از سطحشان تاریک باشد. با توجه به وضعیت روشنایی سطح سیاره ها، ...
 • انرژی بستگی هسته
 • همانطور كه می‌دانید در واكنشهای شیمیایی الكترون از اتمی به اتم دیگر منتقل می‌شود. در بعضی واكنش‌ها انرژی آزاد می‌شود. ...
 • بازی ابر و خورشید(٣)
 • در هر سطر و هر ستون یک خورشید(ستاره) و یک ابر(مربع قرمز) قرار دهید. دایره ها همان سیاره ها هستند که بعضی از ابرها مانع رسیدن نور خورشیدها به آن ها می شود، در نتیجه ممکن است همه یاقسمتی از سطحشان تاریک باشد. با توجه به وضعیت روشنایی سطح سیاره ها، ...
 • بازی ابر و خورشید(٢)
 • در نتیجه ممکن است همه یاقسمتی از سطحشان تاریک باشد. با توجه به وضعیت روشنایی سطح سیاره ها، جای خورشید و ابر هر سطر و ستون را مشخص کنید. ...
 • نیروی هسته‌ای
 • همانطور كه گفته شد هسته از نوكلئون‌ها تشكیل شده است. نوكلئون‌هایی كه كنار هم قرار گرفته اند. ...
 • بازی ابر و خورشید(١)
 • در هر سطر و هر ستون یک خورشید(ستاره) و یک ابر(مربع قرمز) قرار دهید. دایره ها همان سیاره ها هستند که بعضی از ابرها مانع رسیدن نور خورشیدها به آن ها می شود. ...
 • بازی ستاره ها در سه مرحله
 • در معماهای ساده، در هر سطر، هر ستون و هر ناحیه( مجموعه ای از خانه ها که با خطوط پررنگ مشخص شده اند) یک ستاره و در معماهای متوسط و سخت دو ستاره قرار دهید به شرطی که خانه های شامل ستاره، هیچ رأس مشترکی نداشته باشند. ...
 • بازی ستاره ها(٣)
 • در معماهای ساده، در هر سطر، هر ستون و هر ناحیه( مجموعه ای از خانه ها که با خطوط پررنگ مشخص شده اند) یک ستاره و در معماهای متوسط و سخت دو ستاره قرار دهید به شرطی که خانه های شامل ستاره، هیچ رأس مشترکی نداشته باشند. ...
 • نیم عمر
 • هسته‌های ناپایدار یا پرتوزا با گسیل پرتو به هسته‌های پایدار تبدیل می‌شوند. پرتوزایی بعضی هسته‌ها سریع و بعضی دیگر كند صورت می‌گیرد كه تفاوت بین هسته‌ها از این باب را با نیم عمر نشان می‌دهند. ...
 • بازی ستاره ها(٢)
 • در معماهای ساده، در هر سطر، هر ستون و هر ناحیه( مجموعه ای از خانه ها که با خطوط پررنگ مشخص شده اند) یک ستاره و در معماهای متوسط و سخت دو ستاره قرار دهید به شرطی که خانه های شامل ستاره، هیچ رأس مشترکی نداشته باشند. ...
 • بازی ستاره ها(١)
 • در معماهای ساده، در هر سطر، هر ستون و هر ناحیه( مجموعه ای از خانه ها که با خطوط پررنگ مشخص شده اند) یک ستاره و در معماهای متوسط و سخت دو ستاره قرار دهید ...
 • بازی مربع های سیاه و اعداد در سه مرحله
 • مربع هایی که در آن ها عدد نوشته شده است نباید سیاه باشند .عدد نوشته شده در بعضی از مربع ها، تعداد مربع های سیاه اطراف این مربع است .در سطر و ستون هر مربع سیاه درست 2 مربع سیاه دیگر وجود داشته باشد . ...
 • بازی مربع های سیاه و اعداد(٣)
 • مربع هایی که در آن ها عدد نوشته شده است نباید سیاه باشند . عدد نوشته شده در بعضی از مربع ها، تعداد مربع های سیاه اطراف این مربع است . در سطر و ستون هر مربع سیاه درست 2 مربع سیاه دیگر وجود داشته باشد . ...
 • بازی مربع های سیاه و اعداد(٢)
 • در هر معما تعدادی از مربع ها را سیاه کنید به شرطی که : مربع هایی که در آن ها عدد نوشته شده است نباید سیاه باشند . عدد نوشته شده در بعضی از مربع ها، تعداد مربع های سیاه اطراف این مربع است . در سطر و ستون هر مربع سیاه درست 2 مربع سیاه دیگر وجود داشته باشد
 • بازی مربع های سیاه و اعداد(١)
 • در هر معما تعدادی از مربع ها را سیاه کنید به شرطی که : مربع هایی که در آن ها عدد نوشته شده است نباید سیاه باشند . عدد نوشته شده در بعضی از مربع ها، تعداد مربع های سیاه اطراف این مربع است . ...
 • ایزوتوپ ها
 • در سال ١٢٣٩ شمسی (١٩١٠م) دانشمندان با مشكلی مواجه شدند و آن اینكه بعضی محصولات واپایشی ها. خواص شیمیایی یكسانی داشتند ولی خواص فیزیكی آنها متفاوت بود. ...
 • بازی یک دو سه پرش در سه مرحله
 • در هر معما از مربع گوشه ی پایین سمت چپ، به مربع گوشه ی بالا سمت راست بروید به شرطی که حرکت های مجاز فقط پرش به طول 3 در راستای عمودی یا افقی و پرش به طول 2 در راستای قطرها است. اجازه دارید از روی خانه های سیاه بپرید ولی نمی توانید وارد آن ها شوید. ...
 • حل مسائل پرتوزایی (واپاشی)-(2)
 • در مبحث قبل دو نوع از واپاشی های (واپاشی آلفا و واپاشی بتا ) را مورد بررسی قرار دادیم. در این بخش می خواهیم نوع سومی از واپاشی ها را با حل مسئله ایی مرتبط با آن مورد بررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید. ...
 • بازی یک دو سه پرش (٣)
 • در هر معما از مربع گوشه ی پایین سمت چپ، به مربع گوشه ی بالا سمت راست بروید به شرطی که حرکت های مجاز فقط پرش به طول 3 در راستای عمودی یا افقی و پرش به طول 2 در راستای قطرها است. اجازه دارید از روی خانه های سیاه بپرید ولی نمی توانید وارد آن ها شوید. ...
 • پرتوزایی (واپاشی)-(1)
 • همانطور كه می‌دانید رادرفورد برای شناسایی ساختار اتم، صفحات نازك طلا را توسط ذرّات بمباران كرده بعدها كه بحث‌های در مورد ساختار هسته مطرح شده بود ...
 • بازی یک دو سه پرش (٢)
 • در هر معما از مربع گوشه ی پایین سمت چپ، به مربع گوشه ی بالا سمت راست بروید به شرطی که حرکت های مجاز فقط پرش به طول 3 در راستای عمودی یا افقی و پرش به طول 2 در راستای قطرها است. اجازه دارید از روی خانه های سیاه بپرید ولی نمی توانید وارد آن ها شوید . ...
 • ساختار هسته
 • آیا تئوری یا مدلی برای هسته می‌توان ارایه كرد؟ آیا هسته هم مانند اتم دارای اجزاء كوچكتری است؟ چه نیرویی آنها را به هم پیوند می‌دهد؟ در اوایل قرن بیستم، سوال هایی اساسی برای دانشمندان مطرح شدند. ...
 • بازی یک دو سه پرش (١)
 • در هر معما از مربع گوشه ی پایین سمت چپ، به مربع گوشه ی بالا سمت راست بروید به شرطی که حرکت های مجاز فقط پرش به طول 3 در راستای عمودی یا افقی و پرش به طول 2 در راستای قطرها است. ...
 • بازی نقاط رنگی در سه مرحله
 • از گوشه ی پایین سمت چپ وارد ماز شوید و با حرکت های عمودی وافقی، بدون آنکه از نقطه ای بیش از یک بار عبور کنید، از گوشه ی بالا سمت چپ، از ماز خارج شوید به شرطی که در طول مسیر خود تعداد نقاطی که از رنگ های متفاوت عبور می کنید با هم برابر باشد این تعداد برابر
 • كشف پرتوی آلفا، بتا، گاما
 • در سال ١٢٣٢ شمسی (١٩٠٣ م) قدرت نفوذ این پرتوها با هم مقایسه شدند. در جدول زیر این مقایسه به صورتِ كمّی درج گردیده است. ...
 • بازی نقاط رنگی(٣)
 • به بیان دیگر در معماهای ساده شما باید از هر رنگ درست یک نقطه را طی کنید و در معماهای متوسط از هر رنگ درست 2 نقطه و در معماهای سخت از هر رنگ درست 3 نقطه را طی کنید. ...
 • بازی نقاط رنگی(٢)
 • از گوشه ی پایین سمت چپ وارد ماز شوید و با حرکت های عمودی وافقی، بدون آنکه از نقطه ای بیش از یک بار عبور کنید، از گوشه ی بالا سمت چپ، از ماز خارج شوید به شرطی که در طول مسیر خود تعداد نقاطی که از رنگ های متفاوت عبور می کنید با هم برابر باشد ...
 • كشف مواد رادیواكتیو
 • در سال ١٢٢٤ شمسی (١٨٩٥ م) رونتگن دانشمند آلمانی كشف كرد كه: وقتی پرتوهای كاتدی به ماده‌ای مثل شیشه برخورد می‌كنند علاوه بر نور مرئی، پرتوهای نامشخص دیگری نیز گسیل می‌دارند. ...
 • بازی نقاط رنگی(١)
 • به بیان دیگر در معماهای ساده شما باید از هر رنگ درست یک نقطه را طی کنید و در معماهای متوسط از هر رنگ درست 2 نقطه و در معماهای سخت از هر رنگ درست 3 نقطه را طی کنید. ...
 • مقدمه ای بر فیزیك اتمی
 • در سال ١٢٥٥ شمسی (١٨٧٦ م) دانشمندان پی بردند كه در محفظه ای با خلاء نسبی، پرتویی از سمت كاتد (الكترود مثبت) به سمت آند (الكترود منفی) گسیل می‌شود. ...
 • بازی مسیر شکارچی در سه مرحله
 • با حرکت های عمودی و افقی مسیر بسته ای رسم کنید که شامل تمام اعداد موجود در جدول باشد ولی شامل هیچ دو عدد تکراری نباشد. به بیان دیگر مسیر بسته ای رسم کنید که فقط شامل یکی از تمام اعداد باشد. ...
 • ابر رسانایی
 • همانطور كه می دانید مقاومت فلزات با افزایش دما افزایش می یابد و با كاهش دما، كاهش می یابد. در سال ١٢٩٠ هجری (١٩١١م) دانشمندی به نام كامرلینگ اونس كه چند سال قبل توانسته بود گاز هلیم را مایع نموده ...
 • سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی رشته مکانیک موتور دریایی
 • به منظور دسترسی هرچه سریع تر شما عزیزان به نمونه سوالات امتحانی رشته های فنی به همراه راهنمای تصحیح آن ها به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان سۆالات و راهنمای تصحیح رشته مکانیک موتور دریایی در مقطع سوم متوسطه را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد. ...
 • بازی مسیر شکارچی (٣)
 • با حرکت های عمودی و افقی مسیر بسته ای رسم کنید که شامل تمام اعداد موجود در جدول باشد ولی شامل هیچ دو عدد تکراری نباشد. به بیان دیگر مسیر بسته ای رسم کنید که فقط شامل یکی از تمام اعداد باشد. ...
 • سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی رشته ساختمان
 • به منظور دسترسی هرچه سریع تر شما عزیزان به نمونه سوالات امتحانی رشته های فنی به همراه راهنمای تصحیح آن ها به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان سوالات و راهنمای تصحیح رشته ساختمان در مقطع سوم متوسطه را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد. ...
 • ترانزیستور
 • ترانزیستور یکی از مهمترین قطعات الکترونیکی می‌باشد. ترانزیستور یکی از ادوات حالت جامد است که از مواد نیمه رسانایی مانند سیلیسیم و ژرمانیم ساخته می‌شود. یک ترانزیستور در ساختار خود دارای پیوندهای پیوند نوع N و پیوند نوع P می‌باشد. ...
 • بازی مسیر شکارچی (٢)
 • با حرکت های عمودی و افقی مسیر بسته ای رسم کنید که شامل تمام اعداد موجود در جدول باشد ولی شامل هیچ دو عدد تکراری نباشد. به بیان دیگر مسیر بسته ای رسم کنید که فقط شامل یکی از تمام اعداد باشد. ...
 • سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی رشته نقشه برداری
 • به منظور دسترسی هرچه سریع تر شما عزیزان به نمونه سوالات امتحانی رشته های فنی به همراه راهنمای تصحیح آن ها به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان سۆالات و راهنمای تصحیح رشته نقشه برداری در مقطع سوم متوسطه را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد. ...
 • سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی رشته ناوبری
 • به منظور دسترسی هرچه سریع تر شما عزیزان به نمونه سوالات امتحانی رشته های فنی به همراه راهنمای تصحیح آن ها به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان سوالات و راهنمای تصحیح رشته ناوبری در مقطع سوم متوسطه را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد. ...
 • بازی مسیر شکارچی (١)
 • با حرکت های عمودی و افقی مسیر بسته ای رسم کنید که شامل تمام اعداد موجود در جدول باشد ولی شامل هیچ دو عدد تکراری نباشد. به بیان دیگر مسیر بسته ای رسم کنید که فقط شامل یکی از تمام اعداد باشد. ...
 • سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی رشته نقشه کشی عمومی
 • به منظور دسترسی هرچه سریع تر شما عزیزان به نمونه سوالات امتحانی رشته های فنی به همراه راهنمای تصحیح آن ها به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان سۆالات و راهنمای تصحیح رشته نقشه کشی عمومی در مقطع سوم متوسطه را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد. ...
x