• کمپلکس های (CDK) بخش اول
 • فعالیت سایکلین- CDKها با اتصال سایکلین، فسفریلاسیون و اتصال پروتئین های مهار کننده می تواند کنترل شود...
 • کینتوکور
 • کینتوکور ساختاری پروتئینی است در محل سانترومر در هر کروماتید کروموزوم تشکیل می شود...
 • تداخل مسیرها در پیام رسانی
 • مسیر IP3/DAG می تواند هم با گیرنده های جفت شده با G پروتئین (به واسطه فسفولیپاز Cβ ) و هم با تیروزین کینازهای گیرنده و گیرنده های سایتوکاین (به واسطه فسفولیپاز C ) فعال شود...
 • پیام رسانی و سازگاری
 • در حضور مولکول نشانه نیز پاسخ رفته رفته کاهش می یابد. این فرآیند سازگاری نام دارد ...
 • پیام رسانی (TGF-)
 • RII بعد از اتصال به دیمر TGF-، با RI تشکیل کمپلکس می دهد و آن را فعال می کند...
 • پیام رسانی اپی نفرین (بخش دوم)
 • هورمون ماده ای است كه از سلول ترشحی خارج، و از طریق خون یا مایع بین سلولی به سلول هدف می رسد و فعالیت آنرا تغییر می دهد...
 • پیام رسانی انسولین
 • گیرنده انسولین می تواند با فراخوانی PI3, IRS-1- کیناز و PDK1 سرانجام PKB را فعال کند....
 • کاسپازها
 • پروتئین های IAP از فعال شدن خود به خودی آبشارهای کاسپازی جلوگیری می کنند ...
 • پیام رسانی G پروتئینی (بخش اول)
 • پروتئین های G از لحاظ عملکردی به گیرنده های هفت بار گذرنده از غشاء متصل می شوند، و به صورت کمپلکس های هترو تریمری شامل زیر واحدهای آلفا، بتا و گاما وجود دارند...
 • هم گرایی و واگرایی
 • برخی گیرنده های وابسته به آنزیم فعالیت آنزیمی ندارد بلکه با تیروزین کینازهای سیتوپلاسمی به نام JAK در ارتباط هستند. در اینجا مسیرهای پیام رسانی (هم گرایی و واگرایی) را بررسی می کنیم...
 • پروتئین چیست؟ (بخش سوم)
 • بسیاری از پروتئین ها برای فعال شدن به انواع فسفریلاسیون ها و دفسفریلاسیون ها نیاز دارند...
 • پروتئین چیست؟ (بخش دوم)
 • پروتئین ها فسفریلاسیون آنها (یعنی افزودن گروه فسفریل) با آنزیم های پروتئین کیناز و دفسفریلاسیون آنها (یعنی برداشتن فسفریل) با آنزیم های پروتئین فسفاتاز می باشد...
 • همکاری (رونویسی DNA)
 • پدیده تعاونی را می توان با مدل ترمودینامیکی از تعادل های جفت شده مدل نمود....
 • اتصال چیست؟ (بخش سوم)
 • ساختار بیشتر پروتئین های بزرگ پیمانه ای می باشد. و از چندین دومین تشکیل شده است...
 • اتصال چیست؟ (بخش دوم)
 • برهمکنش پروتئین – پروتئین پیچیده می باشد و پدیده های زیادی در ارتباط با آن وجود دارد...
 • فرآیند ملکولی(بخش سوم)
 • UAS گالاکتوز از چهار جایگاه جداگانه مخصوص اتصال GAL4 تشکیل یافته است که به ترتیب از شماره I تا IV شماره گذاری شده است.
 • فرآیند ملکولی(بخش دوم)
 • برای درک بهتر فرآیندهای مولکولی دانستن مفاهیمی مانند اتصال، همکاری، پس خورد و میان گیری لازم می باشد...
 • فرآیند مولکولی (بخش اول)
 • تنظیم مولکولی می تواند همراه با تغییر در محتوای ژنتیکی سلول، کنترل بیان ژن و یا تنظیم مستقیم فعالیت مولکول های عمل کننده صورت گیرد...
 • اتصالات سلولی (بخش سوم)
 • اتصال کدهرین ها به یکدیگر وابسته به کلسیم است و هر کدهرین در بخش بیرون سلولی خود چندین جایگاه اتصال یون کلسیم دارد. قدرت اتصال کدهرین ها معمولا با تنظیم تمایل گروهی آنها توسط سلول کنترل می شود...
 • اینتگرین ها
 • سلول ها توسط اینتگرین ها می توانند با اجزای بستره بیرون سلولی اتصال برقرار کنند...