• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • کینتوکور
 • کینتوکور ساختاری پروتئینی است در محل سانترومر در هر کروماتید کروموزوم تشکیل می شود...
 • خالق کارت‌ های معروف صدآفرین کیست؟
 • بعضی آدم‌ ها در خاطره جمعی همه‌ مان بدون آنکه خودمان بدانیم حضور دارند، صادق صندوقی یکی از این افراد است، او کتاب‌ های درسی‌ مان را نقاشی می‌ کرده است.
 • تداخل مسیرها در پیام رسانی
 • مسیر IP3/DAG می تواند هم با گیرنده های جفت شده با G پروتئین (به واسطه فسفولیپاز Cβ ) و هم با تیروزین کینازهای گیرنده و گیرنده های سایتوکاین (به واسطه فسفولیپاز C ) فعال شود...
 • پیام رسانی و سازگاری
 • در حضور مولکول نشانه نیز پاسخ رفته رفته کاهش می یابد. این فرآیند سازگاری نام دارد ...
 • پیام رسانی (TGF-)
 • RII بعد از اتصال به دیمر TGF-، با RI تشکیل کمپلکس می دهد و آن را فعال می کند...
 • اثر پیگمالیون در نمرات ریاضی دختران
 • زمانی که در مورد معدود بودن نقش آفرینی زنان در عرصه های ریاضی، علوم و تکنولوژی (STEM) صحبت به میان می آید، ذهن بسیاری از مردم به این سمت گرایش می یابد که لابد زنان استعداد، هوش و توانایی کمتری در درک ریاضیات و علوم دارند.
 • پیام رسانی انسولین
 • گیرنده انسولین می تواند با فراخوانی PI3, IRS-1- کیناز و PDK1 سرانجام PKB را فعال کند....
 • پیام رسانی اپی نفرین (بخش دوم)
 • هورمون ماده ای است كه از سلول ترشحی خارج، و از طریق خون یا مایع بین سلولی به سلول هدف می رسد و فعالیت آنرا تغییر می دهد...
 • کاسپازها
 • پروتئین های IAP از فعال شدن خود به خودی آبشارهای کاسپازی جلوگیری می کنند ...
 • پیام رسانی G پروتئینی (بخش اول)
 • پروتئین های G از لحاظ عملکردی به گیرنده های هفت بار گذرنده از غشاء متصل می شوند، و به صورت کمپلکس های هترو تریمری شامل زیر واحدهای آلفا، بتا و گاما وجود دارند...
 • هم گرایی و واگرایی
 • برخی گیرنده های وابسته به آنزیم فعالیت آنزیمی ندارد بلکه با تیروزین کینازهای سیتوپلاسمی به نام JAK در ارتباط هستند. در اینجا مسیرهای پیام رسانی (هم گرایی و واگرایی) را بررسی می کنیم...
 • باز هم اول مهر و آغاز مدرسه
 • بیم و امیدهای مادرانه آغاز مدرسه... دلهره ام را فرو می خورم و به جایش لبخند میزنم، لقمه ها را توی کیف می گذارم، قمقمه را آب می کنم و فرزندانم را تا در مدرسه می رسانم و از همانجا قدم های لرزانشان را می شمارم...
 • پروتئین چیست؟ (بخش سوم)
 • بسیاری از پروتئین ها برای فعال شدن به انواع فسفریلاسیون ها و دفسفریلاسیون ها نیاز دارند...
 • پروتئین چیست؟ (بخش دوم)
 • پروتئین ها فسفریلاسیون آنها (یعنی افزودن گروه فسفریل) با آنزیم های پروتئین کیناز و دفسفریلاسیون آنها (یعنی برداشتن فسفریل) با آنزیم های پروتئین فسفاتاز می باشد...
 • همکاری (رونویسی DNA)
 • پدیده تعاونی را می توان با مدل ترمودینامیکی از تعادل های جفت شده مدل نمود....
 • اتصال چیست؟ (بخش سوم)
 • ساختار بیشتر پروتئین های بزرگ پیمانه ای می باشد. و از چندین دومین تشکیل شده است...
 • اتصال چیست؟ (بخش دوم)
 • برهمکنش پروتئین – پروتئین پیچیده می باشد و پدیده های زیادی در ارتباط با آن وجود دارد...
 • فرآیند ملکولی(بخش سوم)
 • UAS گالاکتوز از چهار جایگاه جداگانه مخصوص اتصال GAL4 تشکیل یافته است که به ترتیب از شماره I تا IV شماره گذاری شده است.
 • فرآیند ملکولی(بخش دوم)
 • برای درک بهتر فرآیندهای مولکولی دانستن مفاهیمی مانند اتصال، همکاری، پس خورد و میان گیری لازم می باشد...
 • فرآیند مولکولی (بخش اول)
 • تنظیم مولکولی می تواند همراه با تغییر در محتوای ژنتیکی سلول، کنترل بیان ژن و یا تنظیم مستقیم فعالیت مولکول های عمل کننده صورت گیرد...
 • اتصالات سلولی (بخش سوم)
 • اتصال کدهرین ها به یکدیگر وابسته به کلسیم است و هر کدهرین در بخش بیرون سلولی خود چندین جایگاه اتصال یون کلسیم دارد. قدرت اتصال کدهرین ها معمولا با تنظیم تمایل گروهی آنها توسط سلول کنترل می شود...