تبیان، دستیار زندگی
-در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند ، هرچه بیشتر اوج بگیری کوچک تر خواهی شد. 2- طوجه، طوجه: عاموظش علفبای ضبان فارصی سد در ثد تزمینی، جلصه عول رایگان! 3- مهربانی را در نگاه منتظر کودکی دیدم که آبنباتش را به دریا انداخت تا آب شیرین شود. 4- کاشکی د
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آبنباتی که دریا را شیرین کرد

حرف های خودمانی  ، برای  روزهای اول بهار (7)

آبنبات

1-در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند ، هرچه بیشتر اوج بگیری کوچک تر خواهی شد.

2-  طوجه، طوجه: عاموظش علفبای ضبان فارصی سد در ثد تزمینی، جلصه عول رایگان!

3-  مهربانی را در نگاه منتظر کودکی دیدم که آبنباتش را به دریا انداخت تا آب شیرین شود.

4-  کاشکی دنیا واسه یک شب مال من بود، اون وقت با خوشحالی از دنیام پرتت می کردم بیرون!

5-  محبت تنها هدیه ای است که احتیاج به بسته بندی ندارد.