تبیان، دستیار زندگی
1دستم بوی گل می داد، مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند. اما هیچکس فکر نکرد که شاید من یک گل کاشته باشم. 2 می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی. 3- عجیبه که
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

من یک گل کاشته ام !!

حرف های خودمانی  ، برای 13 روز اول بهار (3)

گل

1- دستم بوی گل می داد، مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند. اما هیچکس فکر نکرد که شاید من یک گل کاشته باشم.

2 - می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی.

3- عجیبه که تا مریض نشی کسی برات گل نمیاره،

تا گریه نکنی کسی نوازشت نمی کنه،

تا فریاد نکشی کسی به طرفت برنمی گرده،

تا قصد رفتن نکنی کسی به دیدنت نمیاد و...

تا وقتی نمیری کسی تو رو نمی بخشه.

4- گاهی برخی از برکات خداوند با شکستن تمامی شیشه ها وارد می شوند.

5- روزها، ساعت ها، دقیقه ها، ثانیه ها و... عمر ما می گذرد و ما هنوز حیرانیم که دیروز چه شد و فردا چه خواهد شد!