تبیان، دستیار زندگی
ز جهانی میراث فرهنگی و بناهای ‎ خشتی بیست‎ و نهم‎ فروردیـن روز جهـانـی‎ حفاظت‎ از بناها و محوطه‎ های‎ تـاریخـی‎ بـا موضوع میراث فـرهـنگـی‎‎ و بنـاهـای‎ خـشتـی نامگذاری‎ شده‎ است‎. به‎ گزارش‎ واحد مـركـزی‎ خبـر، در پـی‎ تخریب‎...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی وهنری 31 اردیبهشت ماه 1383

روز جهانی میراث فرهنگی و بناهای

‎ خشتی

بیست‎ و نهم‎ فروردیـن روز جهـانـی‎ حفاظت‎ از بناها و محوطه‎ های‎ تـاریخـی‎ بـا موضوع میراث فـرهـنگـی‎‎ و بنـاهـای‎ خـشتـی نامگذاری‎ شده‎ است‎.

به‎ گزارش‎ واحد مـركـزی‎ خبـر، در پـی‎ تخریب‎ ارگ‎ خشتی‎ بمو همچنین‎ ضرورت‎ تـوجـه‎ به‎‎ سنت‎ معماری‎ خشتی‎‎ و گلـی كـه سـرمـنشـاء بسیاری‎ از میراث فرهنگی‎ جهان‎ اسـت‎ امسـال‎ بنا به‎ پیشنهاد اعضای‎‎ شورای بین‎ المـللـی‎ حفاظت‎ از بناهـای‎ تـاریخـی‎ «ایكـومـوس‎» و «یونسكو» به‎‎ این‎ موضوع اختصاص‎ یافته است‎.

تفكر حفظ میراث فرهنگـی‎ و بـه‎‎ ویـژه بناها و بافت‎ های‎ تاریخی‎‎ پس‎ از جنگ‎ جهانی دوم‎ و با تاسیس‎ صدها موسسه‎ بین‎ المللی‎ در این‎ باره‎ شكل‎ گرفت‎ .

ایران‎‎‎ با داشتن بیـش‎ از دو میـلیـون بنای‎ تاریخی،‎‎‎‎ هویت‎ فرهنگی و تاریخی والایـی دارد.

موضوع انتخابی‎ روز حفاظت‎ از بناها و آثار تاریخی‎ در سال‎ های‎ گذشته‎ میراث قـرن‎ بیستم‎‎، روستای‎ خود را حفظ كنیم،‎ بوده‎ است‎ .