تبیان، دستیار زندگی
همه کنار هم صف کشیده بودیم. هر کسی از پیاده رو عبور می کرد با کنجکاوی به صورت ما خیره می شد. سرگرم نگاه های عابرین بودم که یک دفعه دست گرمی رو روی پهلوم احساس کردم ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

افتخار!

دسته گل

همه کنار هم صف کشیده بودیم. هر کسی از پیاده رو عبور می کرد با کنجکاوی به صورت ما خیره می شد. سرگرم نگاه های عابرین بودم که یک دفعه دست گرمی رو روی پهلوم احساس کردم. آقا و خانم جوانی مرا انتخاب کرده بودند. به همراه 4 تا شاخه رز صورتی دیگه و 3 تا مریم خوشبو یه دسته گل کوچیک شدیم. ربان نباتی خوش رنگی هم دور کمر ما بستند. اونها ما را همراه خودشون تا جلوی در یک خانه ی کوچک بردند.

من و دوستام داخل یک گلدون روی تاقچه آروم نشستیم و مشغول شنیدن حرف های پدر بزرگ شدیم.

ایمان ناجی