تبیان، دستیار زندگی
1-  آزادی این نیست كه هر كس هر چه دلش خواست انجام دهد، بلكه آزادی حقیقی قدرتی است كه شخص را مجبور به انجام وظایف خود می كند. 2-    درخت آزادی با خون شهیدانش آبیاری می شود. 3-   ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نكته هایی از بزرگان در مورد آزادی

1-  آزادی این نیست كه هر كس هر چه دلش خواست انجام دهد، بلكه آزادی حقیقی قدرتی است كه شخص را مجبور به انجام وظایف خود می كند.

2-    درخت آزادی با خون شهیدانش آبیاری می شود.

3-    معنی حقیقی آزادی مسئولیت است و به همین جهت است كه اغلب از آن می ترسند.

4-    هر كس قادر به تملك و اداره نفس خود باشد آزادی حقیقی را به دست آورده است.

5-    اگر زنجیری به گردن دیگری بیندازید، سردیگر آن برگردن خودتان گره می خورد.

6-    آزادی چیزی نیست مگر فرصت بهتر شدن.

7-    ما برای لذت بردن از آزادی ناگزیریم بر خود مسلط باشیم.

8-      برای بهره مند شدن از آزادی باید خود را مهار كنیم .

9-    همه از آزادی بشر صحبت می كنند ، اما این آتشی است كه در درون تمامی ما زبانه می كشد .

10-تن ، زندان روح است و زندانی پیوسته مترصد آزادی است.

11- خدایی كه به ما زندگی بخشیده، در همان لحظه هم آزادی را به ما تفویض نموده است .

12-درخت آزادی را باید گاه گاه با خون ستم پیشگان و مخالفان آزادی آبیاری كرد.

13-كسی كه حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند ، لیاقت آزادی را ندارد.

14-كسی كه می خواهد آزادی اش محفوظ بماند، باید خود را به زندگی ساده و پرهیزگاری و حرمان عادت دهد .

15-هرگاه می خواهید آزاد باشید ،  پرستش حقیقت را پیشه خود سازید.

16-آزادی بدون امنیت، چاقو به دست دیوانه دادن است .

17-آزادی شخص جاهل و كودك نادان سبب هلاكت و نابودی آنها می شود.

18-آزادی حقیقی آن نیست كه هرچه میل داریم انجام بدهیم ، بلكه آن است كه آنچه را حق داریم بكنیم.

19-آزادی متعلق به یك نفر نیست ، مال همه است.

20-آزادی تنها ارزش جاودانه ی تاریخ است .

21-زندگانی وقتی مقرون به سعادت است كه توأم با آزادی فكر باشد.