تبیان، دستیار زندگی
1-    به طور دائم امواج شادی و اندوه از دو طرف ما می گذرد، استفاده از آنها بسته به اراده ماست. (ابوالعلاء) 2-    شادمانی در خانه ای است كه مهر و محبت در آن مسكن دارد.  ( شكیپر) ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گفتار بزرگان جهان ( شادی - خنده - شعر)

1-    به طور دائم امواج شادی و اندوه از دو طرف ما می گذرد، استفاده از آنها بسته به اراده ماست. (ابوالعلاء)

2-    شادمانی در خانه ای است كه مهر و محبت در آن مسكن دارد.  ( شكیپر)

3-    خنده طبیعی فریاد موتور نیرومند بدن است. ( آناتول فرانس )

4-    یك خنده بهتر از هزار ناله است. (ابوالعلاء )

5-    آثار شعرای بزرگ را فقط شعرای بزرگ درك می كنند. ( نورو)

6-  اگر شعر را بشكافیم ، از ذرات آن اضطراب روح ، هیجان خاطر ، اشك چشم و خون دل به دست می آید ؛ زیرا شعر سخن دل است باید دل آن را بگوید و دل آن را بفهمد و كسی كه گفته خود را نمی تواند از این مواد حساس ظریف تركیب كند شاعر نیست. ( نظام وفا كاشانی )

7-  جهان هنر، جهان دردها، یادها، ناكامی ها و امیدواری هاست . هر رنجی زخمی است كه تارهای دل شاعر را به لرزه و ناله در می آورد  و یاد هر امید از دست رفته ای مایه اندیشه هنری شاعر است.  ( دكتر محسن هشترودی )

8-    شاعر باید توانایی و ذوق شاعرانه را برای محبوب خود به كار برد. ( شوتاروستاولی )

9-    شاعرآفریننده است و مانند همه آفرینندگان دیگربه مایه ای نیازمند است . این مایه برای شاعرتجربه های اوست. ( هوكسلی )

10-شاعری والاترین هنرهاست. ( كانت )

11-شعر ، اركستر پرهیجانی است كه آواز طبیعت و بشر و حوادث را به هم آمیخته است. ( ویكتور هوگو )

12-هركه شعر را با حقیقت و حكمت آشتی دهد شاعر حقیقی اوست.( بایرون )

13-آن كه می خواهد زنده بماند باید با دشواری ها درآویزد. دشواری برای زندگان مایه نومیدی نیست . نومید مردگان اند.  ( دكتر پرویز ناتل خانلری )

14-بزرگترین مشكلات در جایی نهفته است كه ما هرگز انتظارش را نداریم.( گوته )

15-شكست هایی هست كه خیلی بیش از فتح ، ظفربخش است. ( مونتن)