تبیان، دستیار زندگی
فرمت جدیدی كه قابلیتهای بیشماری دارد كه در زیر آمده است . ١- توانایی ضبط تا ٢ ساعت فیلم دیجیتال و تا ٨ ساعتVCD رویDVD های دو لایه و دو طرفه ٢- قابلیتWide Screen ٣- دارای ٨ لایه مخصوص صدا به...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنایی بافرمتDVD

فرمت جدیدی كه قابلیتهای بیشماری دارد كه در زیر آمده است .
١- توانایی ضبط تا ٢ ساعت فیلم دیجیتال و تا ٨ ساعتVCD رویDVD های دو لایه و دو طرفه
٢- قابلیتWide Screen
٣- دارای ٨ لایه مخصوص صدا بهمراه ٨ كانال هر كدام یا ٦٤ كانال صوتی
٤- قابلیت تغییر زاویه دید دوربین تاCamera angle 9
٥- قابلیتMenu وInteractive بودن برای بازیهایDVD
٦- قابلیت كنترل توسط والدینParentalLock
٧- چند زبانهMulti Lingual
در سال ٢٠٠٠ حدود ٤٦ میلیونDVD Player در سطح جهان بفروش رسید كه ٨.٥ میلیون آن در امریكا بود .فرمتDVD برای مناطق مختلف دنیا CODE خاص اخلاقی اختصاص داده چون فیلم ها را با اخلاق آن منطقه باید تدوین كرد .


روشهای ضدكپی درDVD :
DTCP : Digital Transmission Content Protection یكی از علل تولیدDVD توسط هالیود این بود كه تولید كننده هایVCD نمی توانستند از تولید خود محافظت كنند هر كار بر ساده ای با داشتن یكWriter می تواند فیلم آنها را كپی كند هدف از روش های ضدكپیDVD كه بر روی هر دیسكDVD لحاظ شده غیر ممكن ساختن كپی فیلم ها و موسیقی هاست .
DTCP :روشDTCP روش ابداعیIntel , sony , Hitachi ,matsushita میباشد در این روش دستگاهDVD Player وDigital TV یكسریCode های رمزی رد و بدل می كنند اگر دیسكDVD شما كپی شده باشد اعداد كد اشتباه خواهد بود پس امكان نمایش روی تلویزیون دیجیتال نخواهد داشت اگر اعداد كه تائید شد شما براحتیAuthenticate شده و فیلمdvd خود را خواهید دید .
DVD Player --à DigitalTV
Encrypt Decrypt
CSS : Content Scrambling System این متد توسطMATSUSHITA وTOSHIBA طراحی شده هر دیسكDVD كه باCSS فرمت شده باشد 400 عدد یاKey رمز دارد كه با مدارDVD Drive ارتباط بر قرار كرده قانونencryption را بوجود می آورند اگر چنین دیسكDVD دارید باید كارت گرافیك شما قدرتdecrypt كردن آنرا داشته باشد .
DVD AUDIO :درا ین روش یكSignal صدای مخصوص روی دیسك صدایDVD حك میشود اگر دیسك را كپی كنید عدم وجود اینSignal باعث می شود هیچگونه موسیقی پخش نشود .
SACD SPEC : CD هایی دو لایه هستند كه SONY , PHILIPS طراحی كرده اند كه شامل لایه هایDVD , CD میباشد .

برگرفته از سایتfarsedu