تبیان، دستیار زندگی
XP اگر از كامپیوتر خود به صورت شخصی استفاده می كنید و كامپیوتر شما در داخل شبكه  نمی باشد، می توانید با انجام تغییرات ذیلWindows XP خود را سریعتر و مطمئن تر كنید: ابتدا دستور زیر را انجام دهید: Control Panel > Admini...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

افزایش سرعت كامپیوتر در ویندوز

XP

اگر از كامپیوتر خود به صورت شخصی استفاده می كنید و كامپیوتر شما در داخل شبكه  نمی باشد، می توانید با انجام تغییرات ذیلWindows XP خود را سریعتر و مطمئن تر كنید:
ابتدا دستور زیر را انجام دهید:
Control Panel > Administrative Tools > Services

سپس با خیالی آسوده گزینه های ذیل را "disable" نمایید:

Alerter
Clip book
Computer Browser
Fast User Switching
HumanInterface Access Devices
Indexing Service
Messenger
Net Logon
Net meeting Remote Desktop Sharing
Remote Desktop Help Session Manager
Remote Procedure Call Locator
Remote Registry
Routing & RemoteAccess Server
SSDP Discovery Service
TCP/IP NetBIOS Helper
Telnet
Universal Plug and Play Device Host
Upload Manager
Windows Time
Wireless Zero Configuration
Workstation

برگرفته از سایتfarsedu