تبیان، دستیار زندگی
امشب در یك خواب عجیب رو به سمت كلمات باز خواهد شد. باد چیزی خواهد گفت. سیب خواهد افتاد، روی اوصاف زمین خواهد غلتید...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تا انتها حضور

گل ، سفید

امشب

در یك خواب عجیب

رو به سمت كلمات

باز خواهد شد.

باد چیزی خواهد گفت.

سیب خواهد افتاد،

روی اوصاف زمین خواهد غلتید،

تا حضور وطن غایب شب خواهد رفت.

سقف یك وهم فرو خواهد ریخت.

چشم

هوش محزون نباتی را خواهد دید.

پیچكی دور تماشای خدا خواهد پیچید.

راز ، سر خواهد رفت.

ریشه زهد زمان خواهد پوسید.

سر راه ظلمات

لبه صحبت آب

برق خواهد زد ،

باطن آینه خواهد فهمید.

امشب

ساقه معنی را

وزش دوست تكان خواهد داد،

بهت پرپر خواهد شد.

ته شب ، یك حشره

قسمت خرم تنهایی را

تجربه خواهد كرد.

داخل واژه صبح

صبح خواهد شد.