تبیان، دستیار زندگی
اینجاست، آیید، پنجره بگشایید، ای من و دگر من‌ها: صد پرتو من در آب! مهتاب، تابنده نگر، بر لرزش برگ، اندیشه من، جاده ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چند

گل ، پروانه ، سبزه ، گل بنفش

اینجاست، آیید، پنجره بگشایید، ای من و دگر من‌ها:

صد پرتو من در آب!

مهتاب، تابنده نگر، بر لرزش برگ، اندیشه من، جاده ی

مرگ.

آنجا نیلوفرهاست، به بهشت، به خدا درهاست.

اینجا ایوان، خاموشی هوش، پرواز روان.

در باغ زمان تنها نشدیم. ای سنگ و نگاه، ای وهم و

درخت، آیا نشدیم؟

من «صخره – من» ام، تو «شاخه – تو» یی.

این بام گلی، آری، این بام گلی، خاك است و من و پندار.

و چه بود این لكه ی رنگ، این دود سبك؟ پروانه گذشت؟

افسانه دمید؟

نی، این لكه ی رنگ، این دود سبك، پروانه نبود، من

بودم و تو.

افسانه نبود، ما بود و شما.