نوری به زمین فرود آمد : دو جاپا بر شن‌های بیابان دیدم . از کجا آمده بود،به کجا می‌رفت ؟ تنها دو جاپا دیده می‌شد . شاید خطایی پا به زمین نهاده بود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برخورد

گل، رودخانه ، منظره ، طبیعت

نوری به زمین فرود آمد :

دو جاپا بر شن‌های بیابان دیدم .

از کجا آمده بود،

به کجا می‌رفت ؟

تنها دو جاپا دیده می‌شد .

شاید خطایی پا به زمین نهاده بود.

ناگهان جاپاها به راه افتادند .

روشنی همراهشان می‌خزید .

جاپاها گم شدند .

خود را روبرو تماشا کردم :

گودالی از مرگ پر شده بود .

و من در مرده ی خود به راه افتادم .

صدای پایم را از راه دوری می‌شنیدم ،

شاید از بیابانی می‌گذشتم .

انتظاری گمشده با من بود .

ناگهان نوری در مرده‌ام فرود آمد .

و من در اضطرابی زنده شدم :

دو جاپا هستی‌ام را پر کرد .

از کجا آمده بود ؟

 به کجا می‌رفت ؟

تنها دو جاپا دیده می‌شد.

شاید خطایی پا به زمین نهاده بود .