تبیان، دستیار زندگی
این کشف نشان می دهد که وجود مولکولهای آلی در مراحل ابتدایی شکل گیری سیارات ممکن است، و این می تواند به ایجاد حیات احتمالی در سیاره ای در این منظومه کمک کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کشف مولکولهای آلی در خارج منظومه ی شمسی

می دانیم که مولکولهای آلی، مواد اولیه ی لازم برای شکل گیری حیات هستند. عنصراصلی تمام مولکولهای آلی کربن است. تعداد انواع مواد و مولکولهای پیچیده ای که می توان با کربن ساخت به قدری زیاد است که علم شیمی را به دو بخش تقسیم می کنند: شیمی مواد آلی و شیمی بقیه ی مواد!

بعضی از مواد آلی بغیر از کره ی زمین در قسمتهای دیگر منظومه ی شمسی نیز یافت شده اند: مثلا در بعضی دنباله دارها و همچنین در ابرهای « تیتان » قمر سیاره ی زحل. ولی رصدهای جدید درمورد توده ی غباری اطراف ستاره ای در فاصله ی 220 سال نوری از زمین، برای اولین بار نشان داده است که این مولکولها در جاهای دیگری خارج از منظومه ی شمسی هم یافت می شوند.

بعضی ستارگان جوان در اطراف خود توده ای برزگ از غبار چرخان دارند که به شکل یک دیسک در اطراف آنها گردش می کنند و آهسته آهسته سیاراتی را در اطراف آنها ایجاد می کنند. در میان این توده ی بزرگ غبار مولکولها و مواد مختلفی ممکن است شکل بگیرد.

دیسک
نقاشی: سیاراتی در اطراف یک ستاره در حال شکل گیری هستند.

ستاره شناسان در انستیتو کارنگی وجود مولکولهای  آلی را در دیسک غباری چرخان بدور ستاره ی HR 4796A یافته اند. ستاره ای جوان با 8 میلیون سال عمر در صورت فلکی قنطورس. آنها با استفاده از طیف سنج فروسرخ نزدیک هابل دریافتند که نور قرمز موجود در طیف این ستاره در واقع نتیجه ی حضور یک مولکول آلی بزرگ است که «تولیون» نام دارد.

ستاره
دیسک غبار ستاره ی HR 4796A

این کشف نشان می دهد که وجود مولکولهای آلی در مراحل ابتدایی شکل گیری سیارات ممکن است، و این می تواند به ایجاد حیات احتمالی در سیاره ای در این منظومه کمک کند.

غبار
دیسک غبار (بوسیله ی یک صفحه ی تاریک جلوی نور ستاره ی مرکزی را گرفته اند.)

مولکولهای آلی در شکل گیری موجودات زنده نقش اساسی دارند، زیرا کربن تنها عنصری است که می تواند چنین تنوع حیرت انگیزی از مواد و مولکولهای بسیار پیچیده ایجاد کند، و حیات را با تمام پیچیده گی اش سبب شود. البته کشف چنین مولکولهایی در جایی دیگر از جهان به معنای وجود حیات در آنجا نیست، یا حتی ایجاد حیات در آینده. بلکه این نشان دهنده ی احتمال ایجاد حیات در جایی خارج از منظومه ی شمسی است.

تیتان
تیتان: نماهای مختلف

یکی دیگر از قسمتهای منظومه ی شمسی که دارای تولیون است، تیتان بزرگ ترین قمر زحل می باشد. این مولکول در چندی مرحله در جو تیتان ایجاد می شود.

تولیون
متان
نهرهایی از متان روی سطح تیتان

منابع:

http://www.universetoday.com

http://www.astronomy.com