تبیان، دستیار زندگی
در این شماره از مجموعه مقالات مرتبط به اعتیاد و وابستگی دارویی یک فرضیه در مورد آسیب شناسی روانی و شکل گیری برخی روان آزردگی ها از جمله اعتیاد ، آورده می شود. اگر نظر خود را برای ما بنویسید می توانیم به یک جمع بندی بعدی برسیم که بیانگر فرایند شکل گیری و ت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یک فرضیه در مورد شکل گیری اعتیاد

افتاده در باد (26)

یک فرضیه در شکل گیری اعتیاد

برای مطالعه ی بیست و پنجمین مقاله از سلسله مقالا ت « افتاده در باد » اینجا کلیک کنید.

در این شماره از مجموعه مقالات مرتبط به اعتیاد و وابستگی دارویی یک فرضیه در مورد آسیب شناسی روانی و شکل گیری برخی روان آزردگی ها از جمله اعتیاد ، آورده می شود. اگر نظر خود را برای ما بنویسید می توانیم به یک جمع بندی بعدی برسیم که بیانگر فرایند شکل گیری و تداوم اعتیاد است.

مطابق این فرضیه ، اعتیاد و وابستگی دارویی در پنج بخش قابل بررسی است:

1) فرد درباره ی خود و جهان اطرافش عقیده ی نادرستی دارد. به عبارت دیگر، فرد هدف های اشتباه و سبک زندگی نادرستی را در پیش می گیرد.

2) فرد متوسل به شکل های مختلف رفتارهای نابهنجاری می شود که هدف آن محافظت از عقیده ی خود در باره ی خود می باشد.

3) این نوع رفتار نابهنجار برای محافظت فرد از خطر و هنگامی از او سر  می زند که شخص با موقعیت هایی مواجه می شود که احساس می کند در آن موقعیت ها موفق نخواهد بود.

4) اشتباه او آن است که خود محور است و نوع انسان را به حساب نمی آورد.

5) فرد نسبت به این فرایندها آگاهی ندارد یا نسبت به آن هشیارنیست.

در واقع برای پاسخ به این سئوال که اعتیاد و وابستگی دارویی چگونه شکل می گیرد ، این فرضیه اظهارشده: برای فهم فرد بزرگسال باید کودک را شناخت. یعنی منظومه ی خانواده یا جو خانوادگی که برای تجلی عوامل ژنتیک و ساخت و وضع طبیعی و نیز عوامل فرهنگی به عنوان عامل میانجی  مؤثر است.

به عبارتی ، مطابق این رویکرد ، برای شناخت فرد و ماهیت رفتار فرد بایستی نسبت به منظومه و پویائیهای خانوادگی ، خاطرات دوران اولیه کودکی ، ترتیب ولادت ، اختلال های دوران کودکی ، رؤیا های شبانه و روزانه و نیز عوامل مربوط به محیط زیست فردآگاهی کسب کرد.

این فرضیه می پذیرد که انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند و رفتارشان هدفمند و مبتنی بر ادراکات از قیاس صوری «من هستم ، ..... دیگران هستند، ..... زندگی هست، ..... بنابراین، .....» است. چنین سازه هایی دلیل رؤیاها، تجدید خاطرات اولیه  و حالت های هیجانی است که می توانند راه انداز مصرف مواد باشند.

به عبارتی این فرضیه بر آن است تا یک الگوی فرضی و یکپارچه به منظور رسیدن به دنیای شخصی و ذهنی هر فرد که می تواند واقعی یا ساختگی باشد را دنبال کند. در اصل ، برای پاسخ به این سئوال که چه عامل یا عواملی باعث می شود چیزی شویم که اکنون هستیم؟ ناگزیر به سبک زندگی اشخاص بر می خوریم . سبک زندگی همان حرکت مداوم فرد به سوی هدف است و فرد نیز این نوع حرکت به سوی هدف را بر اساس عقیده و نظرش در باره ی خویشتن و بقیه ی انسان ها و نیز براساس تفسیر خود دراین زمینه، انجام می دهد .

نویسنده : دکتر عزت ا... نیکو زاده کرد میرزا – تبیان

برای انجام مشاوره ی اعتیاد اینجا را کلیک کنید .

مقالات مرتبط :

چه کنم کودکم معتاد نشود ؟ ( 1   )   

11 اصل در پیشگیری مواد مخدر  

قرص های شادی بخش                                   

اكستازی؛ انتخاب سوم                       

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.