تبیان، دستیار زندگی
اسامی برندگان سوال ویژه شماره 11 و پاسخ های این عزیزان
اسامی برندگان سوال ویژه شماره 11 و پاسخ های این عزیزان
اسامی برندگان سوال ویژه شماره 11 و پاسخ های این عزیزان
.آقای غلامرضا حشمتی ۱-منطقهم الصواب: خشنودی خدا وپیامبر سخن میگفتند و همیشه می گفتند ما مامور به انجام وظیفه هستیم نه به حصول نتیجه .آقای غلامرضا حشمتی ۲-مشیهم التواضع: می فرمودند به من خدمتگزار بگویید بهتر است ت...
پیام عاشورا در كدامیك از عبارات زیارت عاشورا متبلور است
پیام عاشورا در كدامیك از عبارات زیارت عاشورا متبلور است
پیام عاشورا در كدامیك از عبارات زیارت عاشورا متبلور است
؟ خانم اعظم کهال آقای حسن منتظری خانم اعظم پورباقری آقای محمد جواد مهاجری آقایمهدی میر سهیلی آقای عبدلعلی احسان خانم فاطمه ابو حیدری آقای بهروز احمد زاده چقوش خانم اعظم کهال انی سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم و ولی لمن والا...
دجال كیست
دجال كیست
دجال كیست
ز کلیه عزیزانی که پاسخ صحیح به سوال هفتگی داده بودند، برای اطلاع بینندگان از پاسخهای ارسالی چند نمونه از پاسخها را در سایت قرار داه ایم: جناب آقای هادی آشتیانی جناب  آقای حبیب کنار کردی جناب آقای عبدالرضا فتوت سرکار خانم...