• تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/12/02
  • تاريخ :

استفاده از فاكس ویندوزXP

ویندوزXP از موقع ظهور خود همگان را مورد توجه خود ساخت .این نسخه از ویندوز دارای قابلیتهای جدیدی است و ما در این نوشته به یكی از آنها كه Printer &Fax نام دارد ، اشاره می كنیم

برای راه اندازی فكس در سیستم خود شما باید یك كامپیوتر با سیستم عامل ویندوزXP و یك مودم با قابلیت فكس داشته باشید كه اصطلاحاً به آن فكس مودم می گویند.

طریقه راه اندازی فكس به صورت گام به گام:

1- ابتدا در محیط ویندوزXPرویStart كلیك كنید و گزینهPrinters &Faxs را كلیك كنید. سپس در پنجره ای كه باز می شود گزینهSet up faxingرا از  منوی كناری انتخاب كنید.

2- سی دی ویندوزXPرا داخل درایو خود قرار دهید تا برنامه از روی سی دی نصب شود.  پس از پایان نصب به پنجره Printers &Faxs باز می گردیم و گزینه Send a faxرا از منوی كناری انتخاب می كنیم.

3- با كلیك روی گزینهSend afax ویزاردی با نامFax Configuration Wizardبرای ما باز می شود. حال روی گزینهNextكلیك می كنیم و اطلا عات خود را در این صفحه وارد می كنیم. كامل پر كردن این فرم ضرورتی ندارد، پس Next را كلیك می كنیم و به پنجره بعد می رویم. در اینجا گزینهEnable Receiveرا تیك میزنیم و آن را رویManual answerتنظیم می كنیم و  دو بار گزینه Next را می زنیم تا به پنجرهRouting Optionsبرسیم.

در اینجا نام پرینتر یا محل ذخیره شدن فكس ها  بر روی هارد را با تیك زدن یك كدام از دو گزینه مشخص می كنیم و بر روی گزینه Next و Finishكلیك می كنیم تا به پنجره جدیدی تحت عنوانWelcome to the Send Fax wizardوارد شویم. از این پنجره صرفنظر  می كنیم و دوباره به قسمتPrinters &Faxs می رویم.  بروی عكس فكس دو بار كلیك می كنیم تا برنامه Fax Consoleمانند شكل زیر باز شود :

4-برای فرستادن فكس در برنامهFax Console از منویFileگزینه Send afax را كلیك می كنیم. در پنجره جدیدNextرا كلیك می كنیم و در قسمتToنام فرد گیرنده  و در قسمت شماره تلفن فكس گیرنده را وارد می كنیم  وNext را می زنیم. در پنجره بعد موضوع فكس و متن فكس را مشخص می كنیم و دو بارNext را می زنیم و سپسFinishرا میزنیم تا فكس مورد نظر فرستاده شود

 5-برای گرفتن فكس كافی است در برنامهFax Console از منوی فایل گزینهReceive a fax nowرا كلیك كنید تا فكس مورد نظر دریافت و در جایی كه قبلا مشخص كرده اید ذخیره شود.

با تشکر از آقای رضا هادیزاده از کاربران محترم سایت جهت ارسال این مطلب

UserName
x