تبیان، دستیار زندگی
1.      گامی كه بر می دارید با احساس شما پیوند مستقیم دارد. به هنگام تنش ، از تندی حركات خویش بكاهید و آگاهانه بیان و حركات خود را ملایم كنید. با چنین تدبیری در می یابید كه به تن آرامی دست یافت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فاصله ی كوتاهی تا رسیدن به آرامش وجود دارد

1.      گامی كه بر می دارید با احساس شما پیوند مستقیم دارد. به هنگام تنش ، از تندی حركات خویش بكاهید و آگاهانه بیان و حركات خود را ملایم كنید. با چنین تدبیری در می یابید كه به تن آرامی دست یافته اید.

2.نیروی عصبی را كه در دستان و سر انگشتان شما متمركز شده، با گرداندن دانه های تسبیح كاهش دهید.

3.تن آرامی كه پس از مهرورزی فرا می رسد، بر بسیاری از نا آرامی ها اثر می گذارد.

4.      تردیدی نیست آنان كه به بهترین شكل زندگی می كنند، كسانی هستند كه در خُردترین كار خویش به تحسین می نگرند. این مهارت را به چنگ آورید و به آرامش دست یابید.

5.      مصرف نیكوتین، كوكائین، قهوه زیاد و الكل، آرامش را به هم می زند. مصرف مداوم این مواد اعتیاد زاست. جایگزین دیگری برای آنها بیابید. در چنین حالتی است كه به آرامش دست می یابید.

6.      لیوانی آب سرد بیش از نوشیدنی های دیگر شما را آرام می كند. اثر فنجانی آب گرم ، حتی از این هم بیشتر است.

7.      به تماشا نشستن منظری دور، به ویژه دیدگاهی طبیعی آرام بخش ترین چیز است. زمانی كه چشم آرام یابد ، تن شما نیز آرامش می یابد.

8.لبخند، عضلات چهره را آرامش می بخشد و بر زنجیره ی بازتاب های عاطفی اثر می نهد و شما را آرام می كند.

9.      تنگناهای زمانی، ریشه بسیاری از تنش ها است. در هر محدوده زمانی  تنها یك تنگنا را بپذیر، و از این طریق سرور زمان خویش باش.

10.    در هر تلاشی زمانی فرا می رسد كه باید كار را رها كرد. وانهادن كار لاینحل به آینده ، مهارتی است كه مردمان آرام از آن برخوردارند.

11.    هنگامی كه در روزی پر تنش، تلاش بی اثر می ماند ؛ به مكانی آرام و تاریك برو و به نفس های خود گوش فرا ده، چندان كه تن آرامی فرا رسد.

12.    بدان سان كه نگرش و خلق و خوی گروه بر فرد اثر می نهد ، فرد مصمم نیز می تواند گروه را متأثر سازد. با حركت آرام و سخن گفتن به نرمی ، شما نیز می توانید گروه را آرام سازید.

13.     باغبانان در شمار آرام ترین و آسوده ترین مردمان اند. به هنگام باغبانی ، شما آنان را چنین می یابید.

14.    اگر نكته های موجودِ بحث خود را مرتب كنید و به دیگران اجازه ندهید شما را آشفته كنند ، وقت بیشتری برای آرام بودن می یابید.

15.    درمان موضعی نوازش پشت دست ها، راهی است به آرامش. ماساژ پشت دست با سر انگشت ها ، شما را در دستیابی به آرامش كمك می كند.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.