تبیان، دستیار زندگی
بهمن ماه 1382 خانه ‎هفت‎ تن بازار تهران اثر ملی ‎  خانه‎‎ قدیمی‎ كوچه هفـت‎ تـن بـازار تهران‎‎ در فهرست‎‎ آثار ملی‎ ایران قرار گرفت. به‎‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر،اداره كـل‎ میراث فرهنگی‎ استان‎‎ تهران اعلام‎ كرد: محله‎ ب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی و هنری21 بهمن ماه 1382

خانه ‎هفت‎ تن بازار تهران اثر ملیخانه‎‎ قدیمی‎ كوچه هفـت‎ تـن بـازار تهران‎‎ در فهرست‎‎ آثار ملی‎ ایران قرار گرفت.

به‎‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر،اداره كـل‎ میراث فرهنگی‎ استان‎‎ تهران اعلام‎ كرد: محله‎ بازارتهران‎‎ از قدیمی‎ تـریـن منـاطق‎ شهـری‎ تهران‎ و نیز از مناطق‎ كانونی‎‎ و مهمی اسـت‎ كه‎‎ به عنوان‎‎ ستون فقرات‎ شهر دیگر عنـاصـر شهری‎ را گرد خود آورده‎ است‎.

اساس‎ و شالوده‎ شكل‎ گیری‎ بازار تهران‎ به‎‎‎‎ دوره صفویه و آغـاز گـستـرش‎ منـطقـه ای‎ تهران‎‎ به‎ عنوان یك‎ شهر باز می‎ گردد.

این‎ خانه‎‎ قدیمی‎ از نمونه هـای‎ نـادر ابنیه‎‎‎‎ بر جای‎ مانده از دوره قاجـاریـه در بازار تهران‎ و از لحاظ سلامـت‎ و پـایـداری‎ اجزا و عناصر مـعمـاری‎ كـم‎ نـظیـر اسـت‎.

ساختار خاص‎ معماری‎ بنا، نوع تزیینات‎ به‎‎‎ كار رفته و دیگر خصیصه های‎ موجود درآن‎، از تعلق‎ آن‎ به‎‎‎ دوره قاجاریه حكایت‎ دارد.

این‎‎ بنا شامل‎ سه‎‎‎ طبقه زیرزمین، طبقه همكف‎ و طبقه‎ اول‎‎‎ و باپلانی‎ مستطیل شكـل در امتداد شرقی‎‎، غربی گسترش‎ یافته‎ اسـت‎ و در دو سوی‎ شرقی‎‎ و غربی دو گوشواره‎ وجود دارد و همانند دیگر بناهای‎ این‎ دوره‎‎، ورود بـه تالار مركزی‎ ساختمان‎‎ از ایـن دو گـوشـواره‎ میسر است‎.

این‎ بنا باتوجه‎‎ به ویژگیهای‎‎ معماری ،از ابتدا به‎ منظور كاربری‎ مـسكـونـی‎ شكـل‎ گرفته‎ و هم‎ اكنون‎ مطابق‎ مدارك‎ و اسناد موجود مالكیت‎ آن‎ خصوصی‎ بوده‎‎ و به طور مشاع در اختیار چند نفر است‎.