تبیان، دستیار زندگی
هر شیء تصویری كه به فایل آفیس اضافه می‌كنید را می‌توانید تغییر اندازه دهید، جابجا كنید وبچرخانید. این اشیاء، تصاویر گرافیكی، Clip ort، Word Art و هر شكلی می‌باشد كه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جابجایی، تغییر اندازه و چرخش یك شیء

هر شیء تصویری كه به فایل آفیس اضافه می‌كنید را می‌توانید تغییر اندازه دهید، جابجا كنید وبچرخانید. این اشیاء، تصاویر گرافیكی، Clip ort، Word Art و هر شكلی می‌باشد كه بتوانید ایجاد كنید. وقتی كه یك شیء را انتخاب می‌كنید، دسته‌های انتخاب، پیرامون آن را فرا می‌گیرد. برای تغییر دادن اندازه یك شیء، می‌توانید این دسته‌ها را بكشید. همچنین می‌توانید شیء را به محل جدیدی بكشید. برای چرخاندن شیء، دسته‌های چرخش آن را بكشید . قسمت مهم این است كه بدانید برای انجام این كارها كجا كلیك كنید. در این كار عملی، یاد می‌گیرید كه چگونه یك شیء را جابجا كنیم، تغییر اندازه دهیم و بچرخانیم.

شیء را انتخاب كنید

 جابجایی، تغییر اندازه و چرخش یك شیء

شیء مورد نظر را انتخاب كنید. مربع‌های كوچكی كه دسته انتخاب یا دسته تغییر اندازه نامیده می‌شوند دور آن را می‌گیرند.

برای جابجا كردن، با ماوس بكشید

 جابجایی، تغییر اندازه و چرخش یك شیء

اشاره‌گر ماوس را روی شیء انتخاب شده حركت دهید تا به شكل یك فلش چهار جهته در آید. شیء را به محل جدید بكشید و رها كنید. توجه كنید كه خط چین سیاهرنگ به شما نشان می‌دهند كه شیء دقیقاً كجا قرار می‌گیرد.

تغییر اندازه در یك بُعد

 جابجایی، تغییر اندازه و چرخش یك شیء

برای تغییر دادن اندازه یك شیء در فقط یك بعد (یعنی برای گسترده یا كوچك كردن آن)، فقط از دسته‌هایی كه در كنار آن قرار دارند استفاده كنید. اشاره‌گر ماوس را روی دسته لبه قرار دهید و بكشید. وقتی كه شیء به اندازه مورد نظر در آمد، دكمه ماوس را رها كنید.

تغییر اندازه در دو بعد

 جابجایی، تغییر اندازه و چرخش یك شیء

برای تغییر دادن اندازه شیء در دوبعد، از یكی از دسته‌های گوشه‌ای استفاده كنید. كشیدن این گوشه باعث می‌شود كه در آن واحد، هم طول و هم عرض شیء تغییر یابد. اشاره‌گر ماوس را روی یكی از دسته‌های گوشه‌ای قرار دهید و بكشید. وقتی كه شیء به اندازه مورد نظر در آمد، دكمه ماوس را رها كنید.

چرخاندن شیء

 جابجایی، تغییر اندازه و چرخش یك شیء

برای چرخاندن یك شیء انتخاب شده می‌توانید از دسته چرخاندن در بالای آن استفاده كنید. اشاره‌گر ماوس را روی دسته چرخاندن حركت دهید تا به شكل آیكون چرخش در آید. بعد به جهتی كه می‌خواهید بچرخانید، بكشید.

دكمه ماوس را رها كنید

 جابجایی، تغییر اندازه و چرخش یك شیء

دكمه ماوس را رها كنید و شیء را در موقعیت چرخش یافته مشاهده كنید.

*توجه *

كپی و Paste

براحتی می‌توانید اشیایی كه با ابزارهای گرافیكی آفیس رسم یا درج كرده‌اید را كپی و Paste كنید. شیء مورد نظر را انتخاب كنید و از فرمان‌های Cut، Copy، Paste برای منتقل كردن آن به محل جدید استفاده كنید. همچنین می‌توانید شیء را كپی كنید و در محل جدیدی قرار دهید. از دكمه‌های Cut، Copy، Paste در نوار ابزار Standard استفاده كنید یا این گزینه‌ها را از منوی Edit انتخاب كنید.

اندازه را به نسبت نگه‌دارید

اگر در هنگام كشیدن یكی از دسته‌های گوشه‌ای، كلید Shift را نگه دارید، می‌توانید نسبت طول به عرض شیء را هنگام تغییر اندازه حفظ كنید. برای تغییر در دو بعد از مركز شیء به طرف خارج، كلید Ctrl را نگه‌دارید و یكی از دسته‌های گوشه‌ای را با ماوس بكشید.