گر با نرم افزارWord آشنایی داشته باشید می دانید كه یكی از قسمتهای این نرم افزار تهیه حاشیه برای متن نوشته است كه از این طریق می توانید این كار را انجام دهید: ابتدا به منویFormat رفته و سپس گزینهborders and shading را انتخاب ن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایجاد حاشیه در برنامه Word با فونت

اگر با نرم افزارWord آشنایی داشته باشید می دانید كه یكی از قسمتهای این نرم افزار تهیه حاشیه برای متن نوشته است كه از این طریق می توانید این كار را انجام دهید: ابتدا به منویFormat رفته و سپس گزینهborders and shading را انتخاب نمایید و سپس در منوی باز شده قسمتpage border را انتخاب كرده و نوع حاشیه ها را از قسمتArt در زیر آن پیدا كنید.
علاوه بر حاشیه هایی كه در آن قسمت وجود دارد شما میتوانید توسط یكی از فونت های نصب شده در سیستم خود سه نوع حاشیه یا كادر بسیار زیبا برای نوشته های خود تهیه نمایید . مراحل انجام كار بدین صورت است :

1- صفحه نرم افزارWord خود را باز نموده جهت تایپ خود را برای نوشتن متن انگلیسی چپ چین قرار دهید .
2- از قسمت فونتها فونتAGA Arabesque Desktop را انتخاب نمایید .
3- سایز فونت خود را كمی بزرگ نمایید حد اقل 40

4- و اینك شروع به تایپ نمایید .
5- طریق تایپ بدین صورت است كه برای كادر نوع اول حروفات Q,W,Eرا پشت سر هم تایپ نمایید .با تایپ اینسه حرف قسمت بالای كادر شما درست می شود . ( همانند تصویر زیر ) و كلید اینتر رافشار داده و به سطر بعدی بروید .

6- در سطر بعدی حرف Aرا تایپ كرده و بعد از آن كلید Spaceرا بزنید و سپس حرف Dرا تایپ نمایید با اینكار قسمت میانی كادر شما درستمی گردد. ( همانند شكل زیر ) برای ادامه كار كلید اینتر را فشار دهید .

7-در سطر سوم حروفات Z, X, Cرا به ترتیب تایپ كنید تاقسمت تحتانی كادرتان نیز تشكیل شود .
 خوب همانطور كه می بینیدیك كادر كوچك درستشده است

برای اینكه كادر اندازه صفحه گردد:
الف ) قسمتمیانی ردیف اول را Copyو بلافاصله چندین بار Pasteنمایید تا عرض كادر با عرض صفحههماهنگ شود .

ب ) در قسمت زیر هم بخش خالی را نیز بوسیله كلید Spaceجلو ببرید تا با قسمت بالای كادر هم اندازه شود .

ج ) در قسمت زیر نیز قسمت میانی را copyنموده وبلافاصلهpasteنمایید تا با قسمتهای میانی و بالا هم اندازه شود .

د ) برای ارتفاع دادن به كادر خود قسمت میانی را copyكرده و پس از زدن كلید enterبلافاصله pasteنمایید تا ارتفاع دلخواه برای كادر خودایجاد نمایید .

ه ) برای نوشتن مطلب در داخل كادر ازText Box استفاده نمایید .

دو كادر بعدی نیز از تركیب كلیدهای زیر اجاد می شود :
حاشیه نوع دوم : حروفاتR,T,Y برای قسمت بالا حروفاتF, H برای قسمت میانی و حروفاتV,B,N برای قسمت میانی كاربرد دارد .
 محل عكس cadr2.jpg

حاشیه نوع سوم : حروفات U,I,Oبرای قسمت بالایی ،حروفات J,lبرای بخش میانی و حروفات M,<,>برای قسمت پایینی آن بكار می رود .در این كادر ها برای بزرگ كردن اندازه كادر همانند مورد اولی اقدام نمایید .

برگرفته از سایت اصغرزاده