تبیان، دستیار زندگی
مبانی ویرایش تصویر
مبانی ویرایش تصویر
مبانی ویرایش تصویر
دروسی كه در این بخش بررسی می‌شوند به مبانی و مقدماتی می‌پردازد كه در تغییر و پردازش انواع تصاویر مورد استفاده قرار می‌گیرند. تغییر اندازه ، چرخش، گردش یا برش یك قسمت ...
نحوه بریدن یك تصویر
نحوه بریدن یك تصویر
نحوه بریدن یك تصویر
Crop كردن یك تصویر عبارت است از برش یك تصویر در یك محیط مربع یا مستطیل معین انتخاب شده و حذف محیط‌های انتخاب نشده. از Crop یك تصویر می‌توانید برای تعیین ابعاد یك تصویر ...
نحوه استفاده از Canvas
نحوه استفاده از Canvas
نحوه استفاده از Canvas
در كار عملی قبل نحوه افزایش یا كاهش مقیاس تصویر با افزایش تفكیك پذیری یا ابعاد خود تصویر را بررسی كردیم. در این كار عملی نیز نحوه حفظ اندازه تصویر و اضافه كردن محیط ...