تبیان، دستیار زندگی
 استفاده از System Restore
استفاده از System Restore
استفاده از System Restore
ویندوز XP بطور خودكار در فواصل زمانی منظمی نقاط بازگشت سیستم ایجاد می كند. اصولاً این نقاط بازگشت، كپی پشتیبان تنظیمات حیاتی و اطلاعات سیستم هستند. شما اگر ...