تبیان، دستیار زندگی
مبانی ویرایش تصویر
مبانی ویرایش تصویر
مبانی ویرایش تصویر
دروسی كه در این بخش بررسی می‌شوند به مبانی و مقدماتی می‌پردازد كه در تغییر و پردازش انواع تصاویر مورد استفاده قرار می‌گیرند. تغییر اندازه ، چرخش، گردش یا برش یك قسمت ...
تكنیك‌های انتخاب
تكنیك‌های انتخاب
تكنیك‌های انتخاب
مواقعی وجود دارد كه فقط بخشی از یك تصویر باید تغییر كند و نه همة آن. بطور معمول برای انجام چنین كاری باید تنها آن بخش از تصویر كه مایل به اعمال تغییر در آن هستید را انتخاب ...
نحوه بهینه سازی رنگ‌بندی فایل‌ها برای چاپ
نحوه بهینه سازی رنگ‌بندی فایل‌ها برای چاپ
نحوه بهینه سازی رنگ‌بندی فایل‌ها برای چاپ
آماده سازی یك فایل برای چاپ به این علت است كه یكسری تفاوت‌ها بین تصویری كه ما مشاهده می‌كنیم و نتیجه‌ای كه در چاپگر بدست می‌آید وجود دارد. این وضعیت می‌تواند برای تعیین رنگ بندی پیشرفته آف...