تبیان، دستیار زندگی
Mail merge چيست ؟
Mail merge چيست ؟
Mail merge چيست ؟
اگر به tab هاي بالاي برنامه word خود بنگريد (درOffice 2007 يا Office 2010) تبي خواهيد ديد که Mailings نام دارد و سومين زير شاخه آن star mail merge است.