گدایی سه روز پشت سر هم رفت در خانه ملا نصرالدین و از او تقاضای کمک کرد و هر بار از ملا چیزی گرفت . روز چهارم ملا دید که باز در میزنند ، رفت پشت در و با صدای بلند پرسید : کیه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهمان خدا

مهمان خدا

گدایی سه روز پشت سر هم رفت در خانه ملا نصرالدین و از او تقاضای کمک کرد و هر بار از ملا چیزی گرفت . روز چهارم ملا دید که باز در میزنند ، رفت پشت در و با صدای بلند پرسید : کیه ؟

گدا گفت مهمان خدا ! ملانصرالدین در را باز کرد ، دست گدا را گرفت و بردش مسجد و به او گفت : پدر جان ! خانه خدا اینجاست . توی این سه روز اشتباه آمده بودی