• آشنایی با اصطلاح اصولی حفظ نسل؛
 • حفظ نسل به یکی از امور مورد اهتمام شرع و ملاک برای تشریع برخی احکام اطلاق می‌شود. حفظ نسل، از مصالح ضروری است که شارع نسبت به آن اهتمام داشته و براساس آن احکامی را جعل نموده است.
 • آشنایی با اصطلاح اصولی حفظ نفس
 • حفظ نفس از اقسام مصالح ضروری است که مورد اهتمام شارع قرار گرفته و اساس بسیاری از قانون گذاری‌های وی بوده است، چرا که انسان موجودی است که مورد تکریم خداوند می‌باشد؛
 • آشنایی با اصطلاح اصولی حفظ مال؛
 • حفظ مال به یکی از امور مورد اهتمام شرع و ملاک برای تشریع برخی احکام اطلاق می‌شود. حفظ مال، از اقسام مصالح ضروری بوده که مورد اهتمام شرع قرار گرفته و احکامی نیز بر اساس آن جعل گردیده است.
 • آشنایی با اصطلاح اصولی «حفظ عقل»
 • حفظ عقل به یکی از امور مورد اهتمام شرع و ملاک برای تشریع برخی احکام اطلاق می‌شود. حفظ عقل، از اقسام مصالح ضروری شمرده می‌شود که مورد اهتمام شارع قرار گرفته و براساس آن احکامی تشریع گردیده است.
 • آشنایی با اصطلاح اصولی «حفظ دین»
 • حفظ دین به یکی از امور مورد اهتمام شرع و ملاک برای تشریع برخی احکام اطلاق می‌شود. حفظ دین، از اقسام مصالح ضروری بوده که مورد اهتمام شارع قرار گرفته و براساس آن احکامی تشریع گردیده است.
 • آشنایی با اصطلاح اصولی حصرموصوف برصفت؛
 • حصر موصوف بر صفت به اختصاص موصوف به صفت معیّن و سلب سایر صفات از آن اطلاق می‌شود. حصر موصوف بر صفت، مقابل حصر صفت بر موصوف بوده و به این معنا است که موصوف از این صفت تجاوز نمی‌کند؛
 • آشنایی با اصطلاح اصولی «حسن وقبح عقلی»
 • حکم عقل به خوبى یا بدى کارى قطع نظر از حکم شارع را حُسْن و قُبْح عقلى می گویند که در مقابل حسن و قبح شرعی می باشد و از آن در اصول فقه بحث کرده‌اند. حسن و قبح عقلی به حُسن یا قبح یک فعل به اعتبار حکم عقل اطلاق می‌شود.
 • آشنایی با اصطلاح اصولی حصرحکم؛
 • هر گاه حصر در کلام به حکم برگردد، حصر حکم نامیده می‌شود. در مثال «ما جائنی القوم الا زیدا» حکم مجیء فقط برای زید اثبات و از غیر او نفی شده است.
 • آشنایی با اصطلاح اصولی‌ «حصراضافی»
 • حصر اضافی، مقابل حصر حقیقی و به معنای اثبات حکم برای موضوعی و نفی آن از برخی از غیر آن است، مانند: ﴿وَما مُحَمَّدٌ اِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾.
 • آشنایی با اصطلاح اصولی «حسن و قبح شرعی»
 • حسن و قبح شرعی، مقابل حسن و قبح عقلی بوده و عبارت است از حسن و قبح افعال اختیاری انسان که ناشی از حکم شارع به حسن و یا قبح آنها می‌باشد؛ یعنی هر فعلی را که شارع به حُسن آن حکم کرد، حَسن است و هر فعلی را که به قبح آن حکم نمود، قبیح است.
 • آشنایی با اصطلاح اصولی «حسن قبح ذاتی»
 • حسن و قبح ذاتی، مقابل حسن و قبح عرضی و اعتباری بوده و مراد از آن این است که برخی از افعال اختیاری علت و تمام موضوع برای حکم عقلا به حسن یا قبح، می‌باشد؛
 • آشنایی با اصطلاح اصولی «حسن و قبح اعتباری»
 • حسن و قبح اعتباری، مقابل حسن و قبح ذاتی و عرفی عرفی بوده و عبارت است از حسن و قبح فعلی که آن فعل به تنهایی، نه علت تامه برای حسن و قبح است و نه مقتضی آن، بلکه حسن و قبح آن اعتباری است
 • آشنایی با اصطلاح اصولی «حدیث سکوت»
 • حدیث سکوت، از احادیثی است که برای اثبات برائت شرعی به آن استدلال شده است. در این حدیث، امام معصوم علیه السّلام می‌فرماید: «ان الله تعالی سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیاناً فلا تکلفوها»؛
 • آشنایی با اصطلاح اصولی «حجیت متشابهات کتاب»
 • حجیت متشابهات کتاب به صحّت استناد به آیات متشابه قرآن در استنباط حکم شرعی اطلاق می‌شود. حجیت متشابهات کتاب، به معنای قابلیت و صحت استناد به متشابهات قرآن کریم در مقام استنباط و استدلال است.
 • آشنایی با اصطلاح «حجیت قیاس منصوص العلة»
 • حجیت قیاس منصوص العلة، به معنای صحت تمسک به آن، به منظور سرایت دادن حکم از اصل به فرع استنباط حکم شرعی فرع است، که لازمه آن، منجّزیت در صورت اصابت به واقع و معذّریت در صورت عدم اصابت به واقع است.
 • آشنایی با اصطلاح اصولی «حجیت قطع»
 • حجیت قطع، عبارت است از درستی استناد به قطع در استنباط احکام شرعی، که لازمه آن، منجّزیت تکلیف در صورت مطابقت آن با واقع و معذّریت در صورت عدم مطابقت با واقع است.
 • آشنایی با اصطلاح اصولی ترتب
 • تَرَتُّب، نظریه‌ای در اصول فقه شیعه، به معنای فعلیت یافتن واجب مهم در صورت انجام ندادن واجب اهمّ، در فرض تزاحم میان اهمّ و مهم می‌باشد. ترتب به مشروط بودن « امر به مهم» به ترک «امر به اهم» در اجتماع دو امر فعلیِ اطلاق می‌شود.
 • آشنایی با اصطلاح اصولی تزاحم امتثالی
 • تزاحم امتثالی، مقابل تزاحم ملاکی و تزاحم حفظی ، و به معنای تنافی میان دو یا چند حکم فعلی در مقام امتثال است؛ یعنی علت تنافی و تزاحم ، عجز و ناتوانی مکلف از انجام متعلق آن احکام در یک زمان است؛ پس تزاحم امتثالی در جایی است که مکلف در یک زمان با دو تکلیف فعلی رو به رو شود و نتواند آن دو را امتثال کند.
 • آشنایی با اصطلاح اصولی ترکب مشتق
 • ترکب مشتق، مقابل بساطت مشتق ، و به معنای مرکب بودن مفهوم مشتق (به هنگام تحلیل مفهومی) از دو یا چند جزء است؛ برای مثال، به اعتقاد برخی، مفهوم مشتق در تحلیل مفهومی از دو جزء مرکب است: ۱. ذات (شیء)؛ ۲. مبدئی که ذات به آن اتصاف دارد.
 • آشنایی با اصطلاح اصولی حسن ‌احتیاط
 • حسن احتیاط، به معنای رجحان احتیاط در نزد عقل و شرع است. در این که رعایت احتیاط در نزد عقل و شرع فی الجمله در برخی موارد نیکو و پسندیده است، میان اصولیون اختلافی وجود ندارد، هر چند برخی آن را در همه جا نیکو می‌دانند و برخی به تفصیل اعتقاد دارند.
x