• آشنایی اجمالی با اصطلاحات فقهی
 • آب قلیل ؛‌آبی است کمتر از کُر، که از زمین هم نجوشد. آب کُر مقدار معینی از آب است که اندازه و کیفیت آن در احکام آبها بیان شده است.
 • آشنایی با اصطلاح فقهی واجب
 • واجب، در اصطلاح فقهی به عملی گفته می‌شود که انجام‌دادن آن لازم و ترک آن، موجب توبیخ و عذاب الهی است. واجب دارای اقسام و دسته‌بندی‌های مختلفی است.
 • حرام از منظر فقه اسلامی
 • حرام در فقه اسلامی، به عملی گفته می‌شود که ترک آن از مردم خواسته شده و انجام آن مستوجب عقاب است. حرمت، از احکام پنجگانه فقهی، و به معنای ممنوعیت انجام کار حرام است.
 • بلوغ از منظر فقه
 • بلوغ، در فقه اسلامی به معنای رسیدن انسان به سنی است که مشمول تکلیف دینی می‌شود و باید به دستورهای دینی عمل کند.
 • اصطلاح فقهی خمس
 • هر چند در پاره ای از خصوصیات خمس از جهت موارد تعلق و مصرف آن اختلاف وجود دارد اما اصل وجوب خمس در اسلام مسلم و قطعی است.
 • آداب فتوا دادن
 • فتوا دادن جایگاهی رفیع و گرانسنگ دارد. مفتی وارث و جانشین پیامبران الهی و در معرض خطا و خطر است.
 • ملاک و مفاهیم وابسته فقه
 • واژه مناط به معنای ملاک در فقه استعمال شده است ولی کاربرد ملاک، عام تر است و هم در فقه و هم در حقوق جدید به کارمی رود. وحدت ملاک در حقوق جدید به معنای تنقیح مناط در فقه می باشد که نوعی قیاس است.
 • موارد فهم ملاک حکم در فقه امام ره(2)
 • احکام الهی دارای اصول ثابت است وهیچگاه نسخ نخواهد شد و تا روز موعود باقی خواهد ماند.ثبوت احکام و لزوم پیروی از آنها و اجرای احکام الهی، نیازمبرم به حکومتی اسلامی دارد و از شارع حکیم دور است که احکام خود را باقی گذارد، اما امر حکومت را ترک کند.
 • موارد فهم ملاک حکم در فقه امام ره(1)
 • اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم وتخلف از آن را جایز نمی دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست و زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.
 • راههاي کشف ملاک در فقه
 • راههاي کشف ملاک يکي از ابعاد مهم اجتهاد در فقه شيعه و اهل سنت مي باشد هرچند هنوز جايگاه شايسته خود را در فقه شيعه نظير مباحث عقل، سيره عقلا، فهم عرفي و... بدست نياورده است.
 • تبدل رأى مجتهد و تقليد
 • تبدل اجتهاد يا تبدل رأى مجتهد ، به معناى تغيير رأى و نظر سابق مجتهد به رأى و نظرى است که مخالف رأى اول او مي باشد .
 • تقليد چيست؟
 • تقليد به معناى به دست آوردن نظر و رأى ديگرى است ، براى عمل کردن به آن در احکام و فروعات ، بى آن که دليل تفصيلى آن را از وى طلب کند .
 • اجتهاد جامد يا اجتهاد پويا
 • اجتهاد پويا ، اجتهادى است که ضمن رعايت اصول و ضوابط شکلى اجتهاد ، در آن ، به شرايط مکان و زمان و ساير مسائلى که در استنباط صحيح حکم ، دخالت دارد ، نيز توجه گرديده است .
 • انواع اجتهاد مطلق
 • اجتهاد مطلق ، مقابل اجتهاد متجزى و به معناى توانايى کامل استنباط احکام شرعى در تمام ابواب فقه مى باشد . به مجتهدى که داراي چنين خصوصيتى است ، مجتهد مطلق مى گويند .
 • تاريخچه اجتهاد عام
 • بسيارى از اصولى ها ، تعريف اجتهاد به فعل را، بهتر از تعريف به ملکه مى دانند ، زيرا اجتهاد از باب افتعال است و مراد از آن نفس عمليات استنباط است ، هر چند منشأ آن عمليات ، وجود ملکه و حالت نفسانى در شخص مى باشد .
 • انواع اجتهاد
 • اجتهاد عقلى ، که مقابل اجتهاد شرعى مى باشد ، به اجتهادى گفته مى شود که اساس آن ، منابع و ادله اي است که حجيت يا طريقيت آنها عقلى محض است و امکان تعلق جعل شرعى به آنها وجود ندارد . طبيعى است اين قسم از اجتهاد ، سبب علم وجدانى به حکم شرعى مى گردد .
 • تعاریفی از اجتهاد
 • اجتهاد به معناي بکارگيري توان و نيرو براي به دست آوردن دليل و حجت بر احکام شرعي مي‌باشد.
 • منابع اجتهاد
 • فقهاى مذاهب اسلامى درباره ى منابع اجتهاد ،ديدگاه هاى گوناگونى دارند . بيشتر فقهاى اماميه ، کتاب ، سنت ، اجماع و عقل را منابع اجتهاد مى دانند . اخبارى ها ، از علماى شيعه ، تنها کتاب و سنت را پذيرفته اند . و بعضى از آن ها سنت را ، تنها منبع مى دانند .
 • استخاره............................به قلم سیدمحمدرضا آقامیری
 • ری استخاره  همه می دانیم کلمه خیر در مقابل شر است " بهتر و بدتر " و در لغت عرب که از عبارت " خار الشی علی غیره " استفاده می کنند، هنگامی است که می خواهند برتری چیزی را بر دیگری یاد آور شوند . باب استفعال که از جمله...
 • آنیه ................به قلم سیدمحمدرضاآقامیری
 • ری معنای لغوی اناء به کسر الف همانند "وعاء" در لغت به معنای ظرف است که جمع آن "آنیه" می شود و جمع الجمع آن هم "اوانی" می گردد دقیقا مانند سقاء واسقیه و اساقی. هنگامی که می گویی (انی الحًر یأنی إناء)...
x