تبیان، دستیار زندگی
" سخن" كه درسینه بماند "مغز" را تقویت می كند و درخاموشی مغز، جان صد گونه رشد ونمو دارد ، ولی وقتی به زبان آمد، مغز را خرج كرده ای...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خرج كم كن تا بماند مغز نغز

گل زرد

" سخن" كه درسینه بماند "مغز" را تقویت می كند و درخاموشی مغز، جان صد گونه رشد ونمو دارد ، ولی وقتی به زبان آمد، مغز را خرج كرده ای!

بلی، كم خرج بكن تا مغز تو خوب بماند.

مردی كه كم" سخن" بگوید" فكر" ش عالی است ،  ولی قشر سخن وقتی زیاد شد مغز از میان می رود.

مرد كم گوینده را فكرست زَفت                                     قشر گفتن چون فزون شد مغز رفت

" پوست" كه زیاد شود،" مغز" لاغر می شود و اگر" پوست" لاغر شود "مغز"  افزون می گردد.

تو این مطلب را در سه میوه رسیده گردو و بادام و پسته توانی دید كه هر چه پوست آنها كم می شود ، مغز افزون شده و شیرین و لذیذ می گردد.

بنگراین هر سه زخامی رسته را                                  جوز و لوز و پسته را

مولوی ، ص 785