تبیان، دستیار زندگی
دانش گمشده مومن
دانش گمشده مومن
دانش گمشده مومن
1- دانستن بدون خواستن ، توانستن به بار نمی آورد. 2- دانایی میراثی است شریف و گرامی . 3- دانش گمشده مؤمن است . 4- دانشمند آن كسی است كه از یاد گرفتن و یاد دادن سیر نگردد. 5- علم بی بحث ، و مال بی تجارت ، و مُلكِ بی سیاست را...