• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/10/23
  • تاريخ :

پژوهش ورزشی

 ‌  

انتظار طولانی برای شروع بازی در بروز ناهنجاری‌های رفتاری در میادین ورزشی موثر است.

نتایج یك پژوهش نشان داد: عواملی از قبیل انتظار طولانی برای تماشا و شروع بازی، نوع وسیله نقلیه مورد استفاده برای حضور در ورزشگاه، شغل تماشاگران، ناكامی و درماندگی در راه رسیدن به هدف، سن افراد و قرار گرفتن در انبوه تماشاچیان در ورزشگاهها از عوامل موثر در ناهنجاریهای رفتاری در میادین ورزشی است.

محسن صفابخش پژوهشگر پژوهشكده تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دكتر محمدرضا كردی مدیر كل دفتر تحقیقات معاونت فرهنگی سازمان تربیت بدنی در پژوهشی با عنوان «بررسی علل ناهنجاریهای رفتاری در میادین ورزشی»، می‌افزاید: ناهنجاریهای رفتاری در میادین ورزشی به عنوان یك رفتاری تقلیدی آموخته شده است و به ویژه بروز این ناهنجاری نزد تماشاگران كه دارای پیشینه رفتارهای تخریبی بوده‌اند، به مراتب بیشتر است.

محققان با اشاره به كاهش ناهنجاریهای رفتاری در میادین ورزشی، پیشنهاد كرده‌اند: خدمات رسانی مطلوب به تماشاگران، كاهش انتظار طولانی و ایجاد تسهیلات فراغتی در ورزشگاهها، جلب مشاركت خودانگیخته مردمی و بسترسازی فرهنگی، انتشار و چاپ پیام‌های فرهنگی و توصیه به بازی جوانمردانه توسط مطبوعات و رسانه‌ها، انتخاب شعارهای مناسب توسط باشگاهها را از راهكارهای اساسی عنوان كرده‌اند.

همچنین نهادینه كردن روحیه ایثار،‌ رعایت حرمت و جوانمردی در افراد جامعه از طریق بكارگیری راهكاری روانشناختی و جامعه شناختی و در نهایت دعوت از پیشكسوتان باشگاهها و حضور آنان در ورزشگاهها، ایجاد فرصتهای تحصیلی، شغلی را به عنوان راهكارهای كاهش ناهنجاریهای رفتاری در میادین ورزشی پیشنهاد كرده‌اند.

UserName