تبیان، دستیار زندگی
به صفحه ای كه نوشته شده آیا كسی چیزی می نویسد؟یا در زمینی كه غرس شده، كسی نهال می نشاند؟...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تو برادر موضعی ناكشته باش

ماه، شب ، تاریکی ، دست

به صفحه ای كه نوشته شده آیا كسی چیزی می نویسد؟

یا در زمینی كه غرس شده، كسی نهال می نشاند؟

به نوشته هیچ بنویسد كسی                                  یا نهاله كارد اندر مغرسی

كسی كه خیال نوشتن دارد،" كاغذ" ی پیدا می كند كه ننوشته باشد و همچنین " تخم" را درجایی می كارد كه كاشته نشده باشد.

ای برادر عزیز! تو زمین ناكشته و كاغذ سفید ننوشته باش تا از " نون والقلم وما یسطرون" شرافت یابی و آن صاحب كرم در تو تخم بكارد.

تا مشرف گردی از نون و القلم                                تا بكارد در تو تخم آن ذوالكرم

مولوی، ص821