تبیان، دستیار زندگی
میخواهیم از كویر بگوییم، از سرزمینی كه نهایت تلاش برای بقا را به تصویر می كشد،جائی كه آب را با هیچ تجملی نمیتوان پیمانه كرد،آنجا كه سكوت موسیقی مداوم است و مملو از پرده های پر رمز و راز،آنجا كه سایه ها تنها همراه رهنورد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كویر ، سرزمینی با نهایت تلاش برای بقا

میخواهیم از كویر بگوییم، از سرزمینی كه نهایت تلاش برای بقا را به تصویر می كشد،جائی كه آب را با هیچ تجملی نمیتوان پیمانه كرد،آنجا كه سكوت موسیقی مداوم است و مملو از پرده های پر رمز و راز،آنجا كه سایه ها تنها همراه رهنورد است،همه چیز را افق،منتهی است،افق،مرز طولانی آسمان و زمین،ماوای خورشید،نهایت معنی برای یك نگاه جستجوگر.

 • كویر
  كویر
 • كویر
  كویر
 • كویر
  كویر
 • كویر
  كویر
 • كویر
  كویر
 • كویر
  كویر
 • كویر
  كویر
 • كویر
  كویر
 • كویر
  كویر
 • كویر
  كویر
 • كویر
  كویر
 • كویر
  كویر
 • كویر
  كویر
 • كویر
  كویر
 • كویر
  كویر
 • كویر
  كویر
 • كویر
  كویر
 • كویر
  كویر
 • كویر
  كویر
 • كویر
  كویر
 • كویر
  كویر

عكاس:احمد حلبی ساز