تبیان، دستیار زندگی
بود و نبود جهان هستى و هر چه كه درآن است نشان مى دهد كه اگرچه هدف زندگى بلند است، اما راه بسیار كوتاه است. زندگى شیرین است، اما بسیارى از حوادث آن تلخ است و ناگوار .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آرامش گمشده انسان امروز

آرامش گمشده انسان امروز

بود و نبود جهان هستى و هر چه كه درآن است نشان مى دهد كه اگرچه هدف زندگى بلند است، اما راه بسیار كوتاه است. زندگى شیرین است، اما بسیارى از حوادث آن تلخ است و ناگوار .

گرچه باید خوب زندگى كرد، اما خوب زندگى كردن نیز كارى است بس دشوار و مهم.

زندگى، فرصت و امكانى براى شكوفایى استعدادها، رشد، تكامل و تحقق اهداف و آرزوها و تجربه اى است كه تكرارش بسیار سخت است و بنابراین باید با شناخت صحیح، دقت، تدبیر و استفاده صحیح و درست از فرصت ها پیش رفت.

خوب زندگى كردن و لذت بردن از زندگى، هنرى است كه آموختن آن لازم است. زندگى هر فرد فرصتى است تكرار نشدنى و منحصر به فرد. هر فرد فقط یك بار در تاریخ هستى انسان متولد مى شود. باید این فرصت كوتاه را خردمندانه زیست و مدیریت كرد.

شاید بتوان گفت مهارت خوب زیستن در شرایط پرابهام و توفان خیز امروز و مهارت شناسایى فرصت ها و بهره گیرى از آن ها، موقعیت هایى سخت گذرا هستند. با این همه باید بدانیم چه عواملى موجب بهتر زندگى كردن مى شود و چه عواملى زندگى را براى انسان سخت مى كند.

آرامش گمشده انسان امروز

انسان از نخستین روز خلقت و آغاز ورود به زندگى اجتماعى همه تلاش خود را به كار گرفت تا به زندگى خود رونق بخشد و همه ابزارهاى مرتبط با خود را ارتقا دهد. هنوز هم در تلاش است تا زندگى خود را به بهترین صورت برساند و تجلیگاه آرمان هاى خود را هر روز بیشتر جلوه گر سازد.

انسان هزاره سوم خسته از دستاوردهاى آزاردهنده تكنولوژى، آلودگى هاى صوتى، آلودگى محیط زیست به دنبال آرامش و خوب زیستن است اگر در روزهاى اول زندگى اجتماعى، انسان تصور مى كرد ابزار او را به فراغ بال مى رسانند، امروز دیگر مدرن ترین ابزار زیستى، انسان غمگین را درقرن بیست ویكم خوشحال نمى  كند. كارشناسان علوم رفتارى خستگى انسان قرن بیست و یكم را تمدن زدگى و خستگى ناشى از دستاوردهاى صنعتى دانسته اند و معنویت را درمان دغدغه هاى روحى و فكرى انسانها مى دانند. به گفته دكتر مجید ابحرى- رفتارشناس - ، انسان امروزى به دنبال آرامش، رسیدن به كمال و خوشبختى در زندگى است و هنر خوب زیستن هم در آرامش افراد معنى مى شود.

وى با اشاره به این كه خوشبختى تنها در مادیات نیست، مى گوید: خوشبختى واقعى در عصرى كه ما در آن زندگى مى كنیم، مادیات نیست. رفاه نسبى به اندازه اى كه نیازهاى اولیه و ضرورى انسان تأمین شود و ابزار و امكانات زندگى براى فرد مهیا گردد براى رسیدن به آرامش كافى است.

وى برابرى و عدالت اجتماعى را براى رسیدن به آرامش مهم مى داند و مى گوید: همدلى و تفاهم، صداقت و عشق متقابل به ویژه در روابط زناشویى و خانوادگى از جمله هنر خوب زیستن است.

به گفته او، فریب و نیرنگ، دروغ و ریا، دورى و نفاق، رشك و حسد، به عنوان آسیب هاى رفتارى موجب تخریب یك زندگى شاد و آرام مى شود.

دكتر ابحرى ارتباط فامیلى و خویشاوندى را براى رسیدن افراد به آرامش مهم مى داند و اظهار مى كند: برقرارى ارتباط عاطفى با خویشاوندان و دوستان و تجدید حیات با آنان از جمله عوامل كاهش استرس در میان افراد است، چرا كه امروزه علماى روانشناسى و علوم رفتارى رفت و آمد با اقوام را بهترین روش براى كاستن از افسردگى و انزوا مى دانند

او مهمترین نكته را توكل به خدا، اعتماد به نفس، امید به آینده و پذیرفتن معنویات در زندگى مى داند و معتقد است پذیرفتن مبانى ارزشى در زندگى جزء عواملى است كه بشر را به خوشبختى و شادكامى صادق، پایدار و مستمر مى رساند.

ابحرى تأكید مى كند: براى خوب زیستن در جامعه مسئولان هم باید اقداماتى انجام دهند، آنان با تدوین برنامه هاى جامع و مدون در تأمین اجتماعى نظام هاى بیمه و بازنشستگى دغدغه هاى قشرهاى جامعه را به كمترین میزان مى رسانند و مى توان با كاستن از بیكارى و ایجاد اشتغال از ترس و هیجان فقر كاسته و در نتیجه اعتیاد، خودكشى، افسردگى و مهاجرت اجبارى را به كمترین اندازه رساند.

انتخاب غلط در زندگى ، موجب از بین رفتن آرامش مى شود

برخى كارشناسان مسائل اجتماعى معتقدند كه بسیارى از مشكلاتى كه در زندگى افراد پیش مى آید به دلیل نوع غلط انتخاب ها در زندگى آنان است و دغدغه هاى فكرى و نداشتن آرامش در زندگى به دلیل نوع گزینش مسائل فردى و اجتماعى افراد است. دكتر حسن علم الهدى كارشناس مسائل اجتماعى در این باره مى گوید: اگر انتخاب ها در زندگى شفاف و منطقى باشد و ریشه در واقعیت هاى روانى، فكرى و جسمانى فرد داشته باشد، بسیار راحت مى توان زندگى كرد.

وى تأكید مى كند: بسیارى از مشكلاتى كه براى خود و اطرافیان ایجاد مى كنیم، مشكلات خود ساخته است و براى از بین بردن این گونه مشكلات باید تلاش كنیم كه گزینش  هاى شخصى مان درارتباط با دیگران صحیح باشد، این مسأله بسیارى از مشكلات را كاهش مى دهد و در نتیجه افكار مثبت ، در خود تقویت مى شود.

وى با اشاره به این مسأله كه بسیارى از مشكلات انسان  ها در زندگى به خاطر جهل است، مى گوید: اگر افراد بتوانند رفتارهاى خودآگاهانه را در خود تقویت كنند راحت تر مى توانند زندگى كنند.

به گفته او، یكى از دلایلى كه موجب مى شود انسان در زندگى احساس رضایت نداشته باشد، توقعات غیرمنطقى است. گاهى افراد به مسائلى فكر مى كنند كه ساز وكار رسیدن به آن در آنها وجود ندارد و همین توقعات بى جا ممكن است مشكلات فراوانى براى آنان به وجود آورد.

به گفته او، براى رسیدن به زندگى خوب و ایده آل افراد باید در زندگى اجتماعى ـ فردى رفتارهاى منصفانه و صادقانه اى با یكدیگر داشته باشند این موضوع بر روى كاركرد زندگى افراد تأثیر مى گذارد.

وى معتقد است رفتارهایى كه مبتنى بر نبود صداقت و ریاكارى است نخستین كسى را كه متضرر مى كند، خود فرد است. دروغگویى، آرامش و امنیت اجتماعى ـ روانى را از فرد مى گیرد.

دكترعلم الهدى تأكید مى كند: براى خوب زیستن باید بتوانیم فشارهاى روانى و روحى خود را خوب مدیریت كنیم. زندگى پر از مسائل و مشكلات اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و ... است و مهم این است كه افراد با ساز وكارهاى مناسب این مسائل را مدیریت كنند.

وى با اشاره به این كه بسیارى از افراد توانایى مدیریت احساسات و هیجانات خود را ندارند، خاطرنشان مى كند: برخى افراد نمى توانند ارتباط مثبت و سازنده با دیگران داشته باشند. این درحالى است كه ارتباط سازنده با مردم بسیارى از مشكلات زندگى فرد را كم مى كند.

برخى از انسان ها آنقدر در تجملات زندگى غوطه ور شده اند كه دیگر فرصتى براى دیدن بسیارى از مسائل زیباى زندگى ندارند. بیشتر داشتن و بهتر داشتن در زندگى یكى از ملاك هاى خوب زیستن شده است، اما دكتر علم الهدى این موضوع را رد مى كند و مى گوید: ثروتمندانى هستند كه با وجود داشتن امكانات خوب اقتصادى، زندگى پرافت و خیز و پرتنشى را دارند ولى در كنار این گروه افرادى هستند كه با قناعت زندگى مى كنند، اما چون به لحاظ فرهنگى و باورهاى قوى در سطح خوبى قرار دارند در آرامش مطلق به زندگى ادامه مى دهند.

وى خاطرنشان مى كند: از نظر علمى ثابت شده است كه اعتقاد به مبدأ هستى و معنویات باعث آرامش در افراد مى شود و بسیارى از كارشناسان بر عنصر معنویت و دین براى خوب زندگى كردن توجه دارند.

مهارت خوب زندگى كردن را بیاموزیم

با ایجاد راهكارهاى مناسب به طور حتم مى توان با تفكرى خلاق در زندگى موفق بود و خوب زندگى كرد باید در نظر داشته باشیم زندگى به معناى مبارزه اى دائمى و تلاش مستمر براى حل مسائل است، آن هم در جهان بحران زده و پر مسأله امروزى! تا وقتى زنده هستیم مسأله وجود خواهد داشت. پس یاد بگیریم كه مسائل را خودمان حل كنیم. مشكلات و بحران  ها و ناكامى ها را فرصتى براى یادگیرى و توسعه فردى تلقى كنیم. بیاموزیم كه چگونه در بحران غرق نشویم و انرژى و توانایى خود را از دست ندهیم. مهارت یادگیرى را بیاموزیم. در جهان پرتحول دیجیتالى، مهارت ها و دانش ها به سرعت منسوخ مى شود.

به جز یادگیرى علم، راه و رسم مهارت آموزى سریع و اثربخش را نیز بیاموزیم.

انطباق و سازگارى خلاق با شرایط تازه و تحول یافته را داشته باشیم و در شناسایى مستمر قابلیت هاى درونى، شكوفاسازى آن و تبدیل آن ها به مهارت لازم براى كار و زندگى تلاش كنیم.

نویسنده : هدى هاشمى

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.