تبیان، دستیار زندگی
داربی 63 با تساوی یک بر یک به پایان رسید اما بازتاب های این دیدار سنتی همچنان ادامه دارد......
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین

داربی 63  با تساوی به پایان رسید اما بازتاب های این دیدار سنتی همچنان ادامه دارد. عکس های زیر بخشی از جذابیت های به جامانده از شصت و سومین نبرد تاریخی تیم های استقلال و پرسپولیس را نشان می دهد.

 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات دربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات دربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
 • هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین
  هیجانات داربی 63 از نگاه دوربین