تبیان، دستیار زندگی
ابن اثیر، مجدالدین ابوالسعادات، مؤلف جامع الاصول و النهایه در زمینه حدیث، از بزرگانی بود كه نزد پادشاهان منزلتی بجا داشت و منصب های مختلفی را به عهده گرفته بود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیماری ابن اثیر

بیماری ابن اثیر

ابن اثیر، مجدالدین ابوالسعادات، مؤلف جامع الاصول و النهایه در زمینه حدیث، از بزرگانی بود كه نزد پادشاهان منزلتی به جا داشت و منصب های مختلفی را به عهده گرفته بود. تا این كه بیماریی عارض وی شد كه دست و پایش از كار باز ماند .  به همین سبب نیز ترك مشاغل خویش گفت و از آمیزش مردم ببرید خانه نشین شد . اما رؤسا همچنان به خانه اش آمد و رفت می كردند . تا این كه طبیی به نزدش آمد و درمان وی را عهده دار شد . اما زمانی كه درمانش كرد و نزدیك شد سلامتیش را بازیابد، مقداری طلایش داد و گفت: براه خویش رو.

یاران، سرزنشش كردند و پرسیدند كه نمی گذاریش تا شفای كامل حاصل آید؟ گفت: زمانی كه عافیت یابم، به منصبم خوانند و ناگزیر بدان گردن نهم .  اما تا زمانی كه بیمارم، به كار مناصب حكومتی نمی آیم. و از این رو اوقاتم را صرف تكمیل خویش و خواندن كتب علمی می كنم و با ایشان در كاری كه خوشنودشان می سازد، اما خدا را ناخشنود می كند، یار نمی گردم. وی ناتوانی جسمش را برگزید تا بدان از برگماشتگی در مناصب مانع شود و در آن مدت كتاب جامع الاصول و نهایه و جز آنها را برشته تحریر در آورد .