• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • جمعه 1386/07/27
  • تاريخ :

اسب خوب و قرین بد

اسب ، شیر ، ابر ، رود

روزی برای ابومسلم" صاحب الدعوة" اسب بسیار خوبی را که نظیر آن کمتر دیده شده بود ، آورده بودند. ابومسلم از سرداران سپاه خود پرسید: این اسب برای چه کاری خوب است؟

یکی گفت: برای آنکه انسان بر آن سوار شود و در راه خدا جهاد کند.

ابو مسلم گفت: جواب از این بهتر می خواهم.

دیگری گفت: برای شکار و تفریح خوب است.

باز هم ابومسلم قبول نکرد ، عاقبت بعد از آنکه هر کسی نظر خود را ابراز نمود ، خودش گفت: این اسب برای آن خوب است که شخص بر آن سوار شود و از همنشین بد به کوه و بیابان فرار کند.

"تازه مسلمان"

نوشته اند : یک مسیحی مسلمان شد . محتسب شهر به او گفت: تو اکنون چنانی که از مادر متولد شده ای .

بعد از شش ماه مردم محله او را نزد محتسب آوردند که نماز نمی گذارد .

محتسب گفت: چرا در نماز کاهل هستی؟

مسیحی گفت: مگر نه اینکه وقتی مسلمان شدم، گفتی تو اکنون چنانی که از مادر متولد شده ای، از آن روز تا حالا شش ماه بیشتر نگذشته است و به آدم شش ماهه، نماز واجب نیست!

UserName