تبیان، دستیار زندگی
اساسنامه فدراسیون فوتبال قسمت 7 برای شما کاربران ......
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اساسنامه فدراسیون فوتبال (7)

اساسنامه فدراسیون فوتبال (7)

ماده 59 دبیر کل

1- دبیرکل مسئول امور اجرایی سازمان ادای فدراسیون است. وی انتخاب خواهد شد و با قرارداد معین با فدراسیون همکاری خواهد نمود.

2- دبیرکل باید حائز شرایط و توانمندی ذیل باشد:

2-1- تابعیت ایران و سکونت در کشور

2-2- دارا بودن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن و آشنایی به زبان انگلیسی

2-3- دارا بودن ده سال سابقه مدیریت که حداقل سه سال آن در ورزش باشد.

2-4- بدون سوء پیشینه و دارای حسن شهرت باشد.

2-5- به صورت تمام وقت در فدراسیون فعالیت نماید.

2-6- در هیچ یک از باشگاههای مرتبط با فوتبال مدیر نبوده و در هیچ یک از اعضای حقوقی عضو مجمع فدراسیون مسئولیت نداشته باشد.

3- وظایف زیر به عهده دبیرکل است:

3-1- اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط مجمع و هیئت رئیسه براساس مقررات و آئین نامه های موجود تحت نظارت و هدایت رئیس فدراسیون

3-2- شرکت در جلسات مجمع، هیئت رئیسه، کمیته های دائمی و موقت

3-3- برگزاری جلسات مجمع، هیئت رئیسه و دیگر ارگان های وابسته به فدراسیون

3-4- تنظیم صورتجلسه برای جلسات مجمع، هیئت رئیسه و کمیته های دائمی و موقت و ابلاغ نتایج آن به مراجع ذیربط

3-5 – مدیریت و کنترل امور مالی، دارایی و اموال فدراسیون حسب مقررات مربوطه

3-6- مکاتبان فدراسیون

3-7- برقراری ارتباط با اعضا، کمیته ها، فیفا، کنفدراسیون و سایر سازمان های داخلی و خارجی

3-8- سازماندهی سازمان اداری فدراسیون براساس تشکیلات مصوب

3-9- استخدام کارکنان در سازمان اداری فدراسیون و یا خاتمه دادن به خدمت آنها با هماهنگی رئیس فدراسیون

3-10- پیشنهاد مدیران بخش های مختلف سازمان اداری به رئیس فدراسیون به منظور صدور ابلاغ

4- دبیر کل نمی توان عضو مجمع بوده یا مسئولیت هر یک از ارکان و بخش های مختلف فدراسیون را به عهده داشته باشد.

ماده 60 رکن قضایی

1- رکن قضایی فدراسیون به شرح زیر می باشد:

1-1- کمیته انضباطی

1-2- کمیته استیناف

2- مسئولیت و وظایف این رکن قضاوت براساس آئین نامه انضباطی خواهد بود.

3- بخش های قضایی فدراسیون دارای استقلال بوده و تصمیمات آنها حسب مقررات موجود لازم الاجراست.

4- اعضای رکن قضایی نمی توانند به طور همزمان در بخشهای دیگر فدراسیون مسئولیت داشته باشند.

ماده 61 کمیته انضباطی

1- کمیته انضباطی شامل رئیس، معاون و حداکثر سه عضو می باشد. رئیس و معاون باید دارای مدرک تحصیلی حقوقی باشند.

2- وظایف این کمیته براساس آئین نامه انضباطی تعریف می شود. کمیته می تواند با حضور سه نفر از اعضا ک حداقل یکی از آنها رئیس یا معاون کمیته باشد تشکیل و تصمیمات لازم را در موارد مطروحه اتخاذ نماید. در برخی از موارد خاص (که در آئین نامه انضباطی تصریح شده باشد)، رئیس کمیته می تواند شخصاً تصمیمات لازم را اخذ نماید.

3- کمیته می تواند براساس مفاد اساسنامه فدراسیون و آئین نامه انضباطی محرومیت هایی را برای باشگاه ها، آژانس ها، بازیکنان، مربیان و مسئولین باشگاه ها در نظر بگیرد.

4- مسئول حقوقی فدراسیون با حفظ سمت دبیر کمیته بوده که بدون حق رای در جلسات حضور خواهد داشت.

ماده 62 کمیته استیناف

1- کمیته استیناف شامل رئیس، معاون و حداکثر سه عضو می باشد. رئیس و معاون باید دارای مدرک تحصیلی حقوقی باشند.

2- کمیته می تواند با حضور سه نفر از اعضا که حداقل یک نفر از آنان رئیس یا معاون باشد تشکیل و تصمیمات لازم را در موارد مطروحه اتخاذ نماید.

3- مسئول حقوقی فدراسیون دبیراین کمیته بوده و بدون حق رای در جلسات شرکت می نماید.

4- هیچ یک از اعضای کمیته انضباطی نمی توانند عضو این کمیته باشند.

ماده 63 جرایم انضباطی

1- برای اشخاص حقیقی و حقوقی

1-1- اخطار

1-2- توبیخ

1-3- جریمه

1-4- پس گرفتن جوایز و مقام

2- برای اشخاص حقیقی

2-1- اخطار کتبی

2-2- محرومیت از مسابقات

2-3- تعلیق از یک یا چند مسابقه

2-4- عدم حضور در اتاق رختکن و جایگاه ذخیره

2-5- عدم ورود به ورزشگاه

2-6- عدم اجازه شرکت در هرگونه فعالیتی که مرتبط با فوتبال است

3- برای اشخاص حقوقی

3-1- عدم اجازه نقل و انتقال

3-2- انجام بازی بدون حضور تماشاچی

3-3- انجام بازی در زمین بی طرف

3-4- عدم اجازه بازی در ورزشگاه خاص

3-5- ابطال نتیجه بازی

3-6- اخراج از مسابقات

3-7- تغییر نتیجه مسابقات

3-8- کسر امتیازات

3-9- تنزل به دسته پایین تر

ماده 64 مراجع دادرسی

1- فدراسیون، اعضای حقوقی آن، بازیکنان، مربیان  آژانس ها نباید منازعات مربوط به امور ورزشی خود را به مراجع قضایی ارجاع نمایند، مگر در موارد خاص که در اساسنامه و مقررات فیفا اشاره ای به آن موضوع شده باشد.

2- در صورت عدم قبول رای صادره از طرف فدراسیون هر یک از طرفین می توانند جهت قضاوت نهایی به فیفا مراجعه نمایند.

3- فدراسیون موظف به قضاوت در مورد منازعات داخلی و ملی بین اعضای وابسته به فدراسیون می باشد. قضاوت در مورد مسائل بین المللی یعنی هر گونه منازعات بین فدراسیون ها و کنفدراسیون ها بر عهده فیفا خواهد بود.

ماده 65 دادگاه حکمیت

1- بر طبق ماده 59 و 60 اساسنامه فیفا هر گونه  فرجام خواهی علیه احکام نهایی صادره توسط فیفا و یا کنفدراسیون باید در دادگاه بین المللی حکمیت ورزشی (CAS) که در شهر لوزان سوئیس قرار دارد مورد رسیدگی واقع شود. دادگاه حکمیت به مواردی مانند تخلف از قوانین داوری، تعلیق مسابقات تا چهار بازی یا سه ماه رسیدگی نخواهد کرد.

2- آرای نهایی صادره از فیفا و دادگاه حکمیت لازم الاجرا بوده و فدراسیون، اعضا، بازیکنان، مربیان و آژانس ها ملزم به اجرای آن می باشند.

3- در صورتی که منازعات بین اعضا، بازیکنان، مربیان، مسئولین و آژانس ها در حیطه وظایف رکن قضایی نباشد فدراسیون از طریق تشکیل هیأت داوری به موضوع رسیدگی خواهد نمود. آئین نامه نحوه تشکیل و اداره این هیأت توسط هیأت رئیسه تصویب می گردد.

ماده 66 خزانه دار

1- خزانه دار توسط مجمع عمومی انتخاب و مسئولیت اجرایی امور مالی و نگهداری اموال فدراسیون را به عهده دارد.

2- خزانه دار باید واجد شرایط ذیل باشد:

2-1- تابعیت و سکونت در ایران

2-2- دارا بودن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن مرتبط با امور مالی

2-3- سابقه حداقل پنج سال سابقه مدیریت مالی

2-4- نداشتن سوء پیشینه

ماده 67 بازرسان مستقل

1- بازرسان مستقل که دارای مدرک حسابرسی باشند، از سوی مجمع تعیین می گردند. براساس قوانین حسابرسی، مسئول رسیدگی و ارائه گزارش عملکرد مالی فدراسیون به مجمع می باشند. بازرسان برای هر سال تعیین می گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

2- مجمع عمومی، بازرس اصلی و بازرس علی البدل را انتخاب می نماید.

ماده 68 دوره مالی

1- دوره مالی فدراسیون به مدت یک سال از آغاز روز اول فروردین هر سال می باشد.

2- درآمد و مخارج فدراسیون باید در دوره مالی محاسبه و برآورد گردیده و در قالب بودجه به مجمع پیشنهاد گردد.

3- خزانه دار موظف است کنترل و تراز حساب های مالی فدراسیون را تا آخر دوره مالی هر سال (پایان اسفند ماه) پیگیری و تنظیم نماید.

4- کلیه درآمدهای ارزی و ریالی فدراسیون باید به حساب های بانکی و به نام فدراسیون واریز و کلیه هزینه ها نیز از محل این حسابها انجام پذیرد.

ماده 69 درآمد

درآمدهای فدراسیون از منابع زیر تأمین می شود:

1- کمک های مالی سازمان ها و مجامع ملی و بین المللی بدون تأثیر پذیری

2- عواید حاصل از فروش بلیط مسابقات و برنامه های ورزشی و آموزشی

3- دریافت کمک های اهدایی

4- عواید حاصل از فروش کتب، جزوات، عکس ها، اسلایدها، فیلم ها، مقالات و نشریات ورزشی

5- عواید حاصل از ساخت، تولید، توزیع و فروش لوازم و وسایل ورزشی

6- عواید حاصل از اجاره اماکن ورزشی متعلق به فدراسیون

7- عواید حاصل از دریافت حق عضویت سالانه اعضا

8- عواید حاصل از دریافت حق اعتراض و جرایم

9- اخذ وام از مؤسسات اعتباری و سیستم بانکی کشور

10- عواید حاصل از انجام فعالیت های بازرگان، تجارتی و خدماتی

11- عواید حاصل از حقوق ورزشی مانند حق پخش تلویزیونی و تبلیغات

12- عواید حاصل از منافع مالی ناشی از حقوق واگذار شده فدراسیون

13- دریافت حقوق انحصاری ناشی از برگزاری مسابقات ملی و بین المللی در سطح کشور

ماده 70 هزینه

الف) هزینه هایی که در بودجه مصوب فدراسیون پیش بینی شده است.

ب) سایر هزینه هایی که در قالب بودجه متمم باید توسط  مجمع تصویب شود.

ماده 71 حق عضویت

1- حق عضویت اعضا به شرح ذیل است:

1-1- حق عضویت اعضای حقیقی و حقوقی که درآمد سالیانه آنها ثبت می شود و با فدراسیون از آن اطلاع دارد معادل 2% درآمد شناسایی شده ایشان است.

1-2- برای اعضای حقیقی که درآمد ثبت شده ندارند سالیانه 000/200 ریال

1-3- برای اعضای حقوقی که درآمد ثبت شده ندارند سالیانه 000/000/1 ریال

2- مجمع عمومی میزان مبلغ حق عضویت سالانه را براساس پیشنهاد هیئت رئیسه سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی می تواند تعدیل نماید.

3- معادل 20% حق عضویت مربوط به اعضای حقیقی و حقوقی در هر استان باید توسط فدراسیون به هیئت فوتبال استان مربوطه پرداخت گردد.

ماده 72 تسویه حساب

فدراسیون می تواند از محل مطالبات یا دارایی های اعضا برای تسویه بدهی آنها استفاده نماید.

مطالب مرتبط :

اساسنامه فدراسیون فوتبال (6)