تبیان، دستیار زندگی
آیت الله حسن زاده آملی در کتاب هزارو یک نکته می فرماید: یک یاز مشایخ روایت می کردکه در سوره مبارکه"یس" اسمس هست که برطرف می شود به برکت آن کوری مادر زادی و پیسی ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کلمه شفابخش قرآنی

قرآن

آیت الله حسن زاده آملی در کتاب هزار و یک نکته می گوید:

یکی از مشایخ روایت می کرد که در سوره مبارکه"یس" اسمی هست که برطرف می شود به برکت آن کوری مادر زادی و پیسی.

پرسیدند:

آیا اگر کسی تمام سوره را بخواند نفعی از این مقوله که می گویی به او خواهد رسید؟

جواب داد:

هر گاه حکیم یک دوا را برای مریضی مقرر کرده باشد و آن دوا در دکان عطاری باشد و مریض برود تمام ادویه دکان را بخورد آیا نفعی به او خواهد رسید؟


منبع:

حسن زاده آملی، حسن، هزار و یک نکته، نکته170.