تبیان، دستیار زندگی
اگر تصمیم پیگیری كاری را ندارید، نگویید كه آن را انـجـام خواهید داد. اعتبار شما ارتباط تنگاتنگی با كلامتان دارد. اگر به قول خود عمل نكنید، در مـورد كـارهـای بـزرگ بـه شـما اعتماد نشده و در نتیجه پیشرفتی نخواهید كرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دنیا به پایان نرسیده

11قانون اصلی برای ارتباطات انسانی  (2)

دنیا به پایان نرسیده

در مقاله ی پیش به 5 مورد از قوانین  ارتباطات انسانی اشاره کردبم . در این مقاله به ذکر 6 مورد دیگر می پردازیم :

1- مراقب حرفهایتان باشید

اگر تصمیم پیگیری كاری را ندارید، نگویید كه آن را انـجـام خواهید داد. اعتبار شما ارتباط تنگاتنگی با كلامتان دارد. اگر به قول خود عمل نكنید، در مـورد كـارهـای بـزرگ بـه شـما اعتماد نشده و در نتیجه پیشرفتی نخواهید كرد.

2- قدردانی و سپاسگزاری كنید

اگر فـردی لـطفـی به شما كرد، و یا برای انجام كاری برای شما از خواسته ی خود گذشت، مطمئــن گردید كـه بـه این سـعی و تـلاش آگـاه شوید. شما به خودی خود مستحق لطف نـبـوده و كسـی بــه شما بدهكار نیست. اگر مورد لـطـف واقـع شـدید، تـشـكر نـمـوده و درعوض مقابله به مثل كنید.

3- با فكر و با ملاحظه باشید

هـرگز تـصور نـكنید كه دیگران سخنان شما را مساعد و ارزشمند تلـقـی خـواهـنـد كـرد. برخی افراد به صورت طبیعی تك تك كلماتی كه شخص بـیـان می كنـد را بـرای یـافــتن یك رودررویی شخصی مورد جستجو قرار می دهند. شما نمی تـوانیـد اینگونه افراد را تغییر دهید، اما قادرید نزد آنها حرف های خود را با دقت سازمان دهی نمایید. پیش از صحبت كـردن فكر كنید و مطمئن شوید كه هیچ ابهامی كه باعث سوء تعبیـر شـود در سـخـنـان شما وجود ندارد.

همچنین می توانید سـعی در فهمیدن نقطه نظرات دیگران نمایید تا از بروز سوء تفاهمات ممانعت به عمل آورید. ممكن است عمیقاً اعتـقـاد بر حـقانـیـت خـود داشـتـه باشید، اما متوجه گردید كه دیگران به همین منوال درباره ی عقاید و باورهایشان می اندیـشند. شما باید نظرات آنها را محترم شمرده و ببینید چرا آنها اینگونه فكر میكنند. به جای مـشاجره از دیگران بخواهید در مورد مواضعشان توضیح دهنـد. مجـبـور نیـستـید مـوافــقت كنید، اما می توانید بگویید : "من متوجه هستم شما چه می گویید."

4- از خود گذشتگی كنید

گهگاهی از مكان شغلی خود خارج شده و به دیگران در كـارهـایشـان كـمك نمایید. این عمل را بدون اینكه از شما درخواست شود انجام دهید. گفتن: "كمك لازم نـداری؟" یــك تاثیر دوگانه در پی دارد. ابتدا، شما دیگران را تشویق بـه از خـود گـذشتـگی نـمـوده و در نتـیـجـه مـحیـط كـاری مثـبـت تـری ایـجاد خـواهد شـد. دوم، بـرای خود لطفی متعاقب را خریداری می كنید، چرا كه مهربانی همیشه بازمی گردد.

5- متواضع و فروتن باشید

تلاشهای مشهود برای تحت تاثیر قرار دادن همكاران و اشخاص مافوق ، نـتـیجه عكس به همراه خواهد داشت. هیچكس آدم خودنما را دوست ندارد. اگر می خواهید كمالات شما تـوسـط دیـگران تصدیق شوند، كافی است تمرین بردباری بیشتری بنمایید. كامیابی های شما زمانی مصداق واقعی پیدا می كنـند كـه اجازه دهید دیگران خود متوجه آنها گردند نه اینكه مرتب صحبت از آن به میان آورید.

6 - به حفظ آبروی دیگران كمك كنید

هـر كسی اشتباه می كـنـد. بــه دفعه قبلی كه اشتباهی خجالت آور مرتكب شدید فكر كنید. دوست نداشتید كسی بیـایـد و اشـتـباه شـمـا را كـوچـك جلوه داده و از جدیت آن بكاهد؟ پس همین كار را شما در مورد دیگران انجام دهید. با خنـدیـدن به اشتباهی كه شخص ( نه با خندیدن به خود شخص ) مرتكب شده به همراه ضربه ای دوستانه به شانه هـای او از پریشانی اش كاسته و بگویید، "این برای بهترین افراد این شـركـت هـم مـمـكـن است پیش بیاید." با این كار به او و به دیگران اطمینان می دهید كه دنیا به پایان نرسیده است. اگر مـــناسب است، به جای جلب توجه بی مورد نسبت به اشتباه رخ داده، هیـچ چیزی نگویید.

منبع : اینترنت – با تغییر و تلخیص

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.