تبیان، دستیار زندگی
انتشار اساسنامه فدراسیون فوتبال در حال پایان یافتن است . در این قسمت ماده های ......
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اساسنامه فدراسیون فوتبال (6)

اساسنامه فدراسیون فوتبال (6)

انتشار اساسنامه فدراسیون فوتبال در حال پایان یافتن است . در این قسمت ماده های فصل پنجم را برای شما کاربران منتشر کردیم . محتویات فصل پنجم اساسنامه ، تشکیلات فدراسیون فوتبال است .

ماده 44 کمیته مسابقات

کمیته مسابقات آئین نامه و مقررات و تقویم برگزاری رقابتهای فدراسیون در رده های سنی مختلف در زمینه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی را براساس مقررات فیفا و این اساسنامه تهیه و به هیئت رئیسه جهت تصویب ارائه می نماید. بعد از تصویب بر اجرای آن نظارت و گزارش مربوطه را به هیئت رئیسه ارائه می نماید. این کمیته از یک رئیس، یک نایب رئیس و سه عضو تشکیل می گردد.

ماده 45 کمیته فنی و توسعه

کمیته فنی و توسعه باید جنبه های فنی و تحقیقاتی در ارتباط با رشد و توسعه فوتبال را به هیئت رئیسه پیشنهاد نماید. این کمیته از یک رئیس، یک نایب رئیس و سه عضو تشکیل می گردد.

ماده 46 کمیته داوران

کمیته داوران باید قوانین بازی را مورد اجرا قرار دهد. این کمیته داورانی را برای مسابقاتی که توسط فدراسیون برگزار می شود تعیین می نماید. سازماندهی مسائل مربوط به داوری در داخل کشور با همکاری سازمان اداری فدراسیون و اجرای برنامه های آموزشی برای داروان از جمله وظایف این کمیته است.

پیشنهاد آئین نامه های مرتبط با انتخاب داوران مسابقات داخلی و یا معرفی به کنفدراسیون و فیفا و نظارت بر کار داوران به هیئت رئیسه به عهده این کمیته می باشد. این کمیته از یک رئیس، یک نایب رئیس و سه عضو تشکیل شده است.

ماده 47 کمیته بانوان

کمیته بانوان آئین نامه ها و برنامه ها مسابقات مربوط به فوتسال و فوتبال بانوان را تهیه و به هیئت رئیسه پیشنهاد می نماید. این کمیته از یک رئیس، یک نایب رئیس و سه عضو تشکیل می گردد.

ماده 48 کمیته جوانان

کمیته جوانان مسئولیت برنامه ریزی، رشد و ارتقای فوتبال نونهالان، نوجوانان و جوانان را بعهده دارد این کمیته از یک رئیس، یک نایب رئیس و سه عضو تشکیل می گردد.

ماده49 کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی

این کمیته مسئولیت رشد و ارتقای فوتسلا و فوتبال ساحلی در کشور را برعهده داشته و آئین نامه های لازم را تهیه و به هیئت رئیسه پیشنهاد می نماید. این کمیته از یک رئیس، دو نایب رئیس (یک نایب رئیس فوتسال و یک نایب رئیس برای فوتبال ساحلی) و چهار عضو تشکیل می گردد.

ماده 50 کمیته پزشکی ورزشی

کمیته پزشکی ورزشی باید به جنبه های پزشکی فوتبال بپردازد. این کمیته از یک رئیس، یک نایب رئیس و حداکثر سه عضو تشکیل می شود.

ماده 51 کمیته وضعیت بازیکنان

این کمیته مسائل حقوقی و کار نظارت بر اجرای مقررات مربوط به نقل و انتقال داخلی و خارجی بازیکنان و رابطه آژانسها را براساس قوانین فیفا و آئین نامه های مصوب فدراسیون برعهده دارد. همچنین وضعیت بازیکنان را به هیئت رئیسه پیشنهاد می نماید. این کمیته از یک رئیس، یک نایب رئیس و سه عضو تشکیل می گردد. مشکلات و شکایات مربوط به اعضا، بازیکنان، مربیان، مدیران، مسئولین، کادر مسابقات و آژانس ها باید توسط رکن قضایی فدراسیون حل و فصل گردد.

ماده 52 کمیته رسانه ها

این کمیته مسئولیت پیشنهاد آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به نحوه تعامل با رسانه های عمومی در جهت رشد فوتبال در افکار عمومی و نحوه حضور و استقررا نمایندگان رسانه ها در محل کلیه مسابقات فدراسیون به هیئت رئیسه را به عهده دارد. این کمیته از یک رئیس، یک نایب رئیس و سه عضو تشکیل می گردد.

ماده 53 کمیته آموزش

این کمیته مسئولیت بررسی، برنامه ریزی و تطبیق کلیه دوره های آموزشی مربیگری در سطوح و زمینه های  مختلف با استانداردهای جهانی و پیشنهاد آن به هیئت رئیسه را به عهده دارد این کمیته از یک رئیس، یک نایب رئیس و سه عضو تشکیل می گردد.

ماده 54 کمیته بازاریابی

این کمیته مسئولیت بررسی و ارائه پیشنهاد درخصوص چگونگی ایجاد توانایی در سطوح فدراسیون، هیئتها و باشگاهها را در زمینه بازاریابی از جلمه تبلیغات، حامیان مادی و حقوق چند رسانه ای در سطوح بین المللی و داخلی به هیئت رئیسه را به عهده دارد این کمیته از یک رئیس، یک نایب رئیس و سه عضو تشکیل می گردد.

ماده 55 کمیته تیم های ملی

کلیه فعالیت های مربوط (برنامه ریزی، تنظیم تقویم سالیانه و پیشنهاد مدیر و سرمربی تیم های ملی) به فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی و بانوان و در رده های سنی مختلف و نظارت برعملکرد تیم های ملی تحت نظر این کمیته است، این کمیته شامل یک رئیس، یک نایب رئیس و با عضویت روسای کمیته های فنی و توسعه، بانوان، جوانان فوتسال و فوتبال ساحلی و مدیر تیم های ملی تشکیل می گردد. مسئول امور بین الملل و رئیس کمیته رسانه ها بدون حق رای در جلسات شرکت می نمایند. این کمیته زیر نظر رئیس فدراسیون اداره می شود.

ماده 56 کمیته فرهنگی و بازی جوانمردانه

این کمیته مسئولیت تهیه آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به رعایت مسائل و شعائر فرهنگی و بازی جوانمردانه و پیشنهاد آن به هیئت رئیسه را به همراه نظارت بر نحوه اجرای این آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب را بر عهده دارد و از یک رئیس، یک نایب رئیس و سه عضو تشکیل می گردد.

ماده57 کمیته های موقت

هیئت رئیس در صورت لزوم می تواند کمیته های موقتی را برای انجام وظایف خاصی در یک دوره زمانی محدود ایجاد نماید. هیئت رئیسه می بایست یک رئیس، یک نایب رئیس و چند عضو را برای این کمیته ها در نظر بگیرد. وظایف و نحوه عمل به واسطه مقررات ویژه ای که توسط هیئت رئیسه تدوین می شود تعریف می گردد.

ماده 58 سازمان اداری

1- سازمان اداری مسئولیت اجرای کلیه فعالیت های اداری و اجرایی فدراسیون را زیر نظر دبیرکل به عهده دارد. سازمان اداری شامل بخش های امور اداری، امور مالی، امور پزشکی ورزشی، امور حقوقی ، امور تیم های ملی و پیشکسوتان می باشد.

2- روابط بین الملل، روابط عمومی و حراست تحت نظر رئیس فدراسیون و سازمان لیگ

3- آئین نامه ها، مقررات، شرح وظایف و شرایط احراز بخش های مختلف سازمان اداری به پیشنهاد دبیرکل توسط هیئت رئیسه تصویب و ابلاغ می گردد.

4- افزایش یا کاهش در بخش های سازمان اداری به پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیئت رئیسه امکان پذیر می باشد.

مطالب مرتبط :

اساسنامه فدراسیون فوتبال (5)