تبیان، دستیار زندگی
1- دانستن بدون خواستن ، توانستن به بار نمی آورد. 2- دانایی میراثی است شریف و گرامی . 3- دانش گمشده مؤمن است . 4- دانشمند آن كسی است كه از یاد گرفتن و یاد دادن سیر نگردد. 5- علم بی بحث ، و مال بی تجارت ، و مُلكِ بی سیاست را...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دانش گمشده مومن


1- دانستن بدون خواستن ، توانستن به بار نمی آورد.

2- دانایی میراثی است شریف و گرامی .

3- دانش گمشده مؤمن است .

4- دانشمند آن كسی است كه از یاد گرفتن و یاد دادن سیر نگردد.

5- علم بی بحث ، و مال بی تجارت ، و مُلكِ بی سیاست را بقایی نباشد.

6- دانشمند و دانش اندوز در نیكی شریك اند و دیگران از آن بهره ای ندارند.

7- خوبی آموزش دادن این است كه انسان چیزی را از دست نمی دهد، بلكه در آنچه دارد ، با دیگران شریك می شود.

8- بهترین كارها این است كه در جوانی دانش اندوزی و در پیری به كار ببری .

9- دانشمندی كه از معلومات خود بهره برگیرد ، از هفتاد هزار عابد برتر است.

10- هنر و دانش برگزیده ترین و بزرگوارترین مردم را به هم مرتبط می سازد.

11- فراگیری كار دلپسندی است. زیرا انسان با یادگیری هر چیز تازه به صورت انسانی جدید در می آید.

12- دانش وقتی با پرهیز توأم نباشد، پشیزی ارزش ندارد.

13- علم ، حكمت گم گشته مردان با ایمان است كه در پی آن می گردند. آن را طلب كنید ولو در نزد مشرك باشد .

14- دانشی كه سود ندهد ، گنجی است كه از آن خرج نكنند.

15- در دنیا لذتی نیست كه با مطالعه ی كتاب برابری كند.